Get Adobe Flash player

เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

 

ศจ. จอห์น คาร์ริงตัน

ปีค.ศ. 1889 - 1912

ศจ. โรเบิร์ต  เออร์วิน

ปีค.ศ.1912 – 1932

ศจ. โรเบิร์ต โอ แฟรงกลิน

ปีค.ศ.1932 – 1946

ศจ.ปี เตอร์ โวท

ปีค.ศ. 1946 – 1955

ดร.มอร์เทนเลน

ปีค.ศ. 1955 – 1956

ศจ. มิง ซี เซา

ปี ค.ศ. 1956 – 1958

ศจ. ลิออน ไวล์เดอร์

ปี ค.ศ. 1958 – 1960

ศจ. อาเธอร์ อี. เคราซ์

ปี ค.ศ. 1958 – 1960

 

ศจ. ชาน ยัง ชอย

ปีค.ศ. 1962 – 1971

ศจ. บุญครอง  ปิฎ กานนท์

ปีค.ศ. 1971 – 1975

ศจ. ทรงเดช  กุสาวดี

ปีค.ศ. 1975 – 1986

ศจ.สมดี  ภูสอดสี

ค.ศ. 1986 - 1994

ประยูร  ลิมะหุตะเศรณี

ค.ศ. 1995 - 1997