Get Adobe Flash player

พระคริสตธรรมคัมภีร์ และสุขภาพมหัศจรรย์แห่งการรักษา

พระคัมภีร์และความรักห่วงใยของพระเจ้า
  คริสเตียนเชื่อว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ “ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16) ยืนยันให้เห็นว่าพระวจนะเหล่านั้นมาจากพระเจ้าโดยตรง เพื่อประโยชน์ของผู้เชื่อทุกคน เมื่อเราเชื่อและปฏิบัติตามจะเกิดผลดี พร้อมเป็นภาชนะนำความรอดไปสู่ผู้อื่นพระคัมภีร์จึงมีคำสอนและคำแนะนำทุก เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ รวมทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยด้วย

 เมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมเขามีความสมบูรณ์ทุกด้าน เหมือนพระเยซูผู้ทรงสมบูรณ์พร้อมในด้าน “สติปัญญาและด้านร่างกาย เป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลาย” (ลูกา 2:52) พระเยซูทรงมีพร้อมในด้าน ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสังคม ทั้งสี่ด้านนี้คือเป้าหมายที่ซาตานมุ่งมั่นทำลาย ขณะนี้เรากำลังอยู่ในสมรภูมิการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว ระหว่างพระเจ้าและซาตาน เราจะสังเกตเห็นว่าซาตานสามารถทำลายมนุษย์ได้เสมอ ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งในจำนวนสี่เป้าหมายนี้ จุดอ่อนไหวที่สุดซึ่งมันเอาชนะมนุษย์คนแรกของโลกได้คือ อาหารการกิน มันโน้มน้าวจิตใจโดยเอาแรงขับดันด้านร่างกายมาเสริม ทำให้จิตวิญญาณไขว้เขว เอวาจึงพ่ายต่อการทดลอง ดังนั้น ขณะที่เราเอาจริงเอาจังกับการป้องกันจิตวิญญาณ อย่าลืมว่า ด้านร่างกายก็เป็นจุดที่เปราะบางที่ซาตานทำลายได้ง่ายเช่นกัน  ซาตานเอาชนะอาดัมและเอวาได้เพราะเรื่อง “กิน” (ปฐมกาล 3) เอซาวสูญเสียสิทธิบุตรหัวปีเพราะการ “กิน” (ปฐมกาล 25:29-34) คนอิสราเอลต้องพินาศเพราะการ “กิน” (อพยพ 16) ซาตานทดลองพระเยซูครั้งแรกหลังจากการอดอาหารสี่สิบวันก็ด้วยเรื่องการ “กิน” (มัทธิว 4:3-4) และอีกหลายเหตุการณ์ที่ซาตานใช้การกิน ดื่ม เป็นสิ่งล่อลวง น้อยครั้งที่มนุษย์เอาชนะมันได้ นอกจากพระเยซูเพียงพระองค์เดียว วันนี้ซาตานยังใช้อาหารการกินเป็นสิ่งทำลายชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกอย่างได้ผล เพราะมันรู้ดีว่า เมื่อมนุษย์เจ็บป่วย เขาจะหันความสนใจไปจากพระเจ้าเมื่อคริสเตียน โดยเฉพาะผู้รับใช้ นักเทศน์ ศาสนาจารย์ เจ็บป่วย ย่อมจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลัง เราจะเห็นว่าวงการคริสเตียนต้องสูญเสียผู้รับใช้ผู้มากความสามารถเพราะโรคที่เกิดจากอาหารการกินคริสเตียนจึงพึงตระหนักเสมอว่า ร่างกายของเราเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายของการทำลายไม่เพียงแต่จิตวิญญาณเท่านั้น เพราะผู้รับใช้คือทหารของพระคริสต์ ด้วยเหตุนี้ท่านเปาโลจึงเตือนให้เราระลึกอยู่เสมอ “ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการ โดยวิญญาณจิตของท่าน” (โรม 12:1) การดูแลร่างกายจึงเป็นการนมัสการพระเจ้า นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดซาตานจึงมุ่งทำลายร่างกายของเรา

พระคัมภีร์และการป้องกันโรค
   เราเคยได้ยินคำโฆษณา “ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง” ของกระทรวงสาธารณสุข
ที่รณรงค์ให้ประชาชนหันมารับประทานผักและผลไม้มากขึ้น อันเนื่องมาจากสาเหตุโรคหลายชนิดที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน โรคที่คร่าชีวิตคนไทยสูงสุดคือ โรคมะเร็ง มีผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละเกือบ 60,000 คน คิดเป็นอัตราส่วน 88.34% เท่ากับคนไทยหนึ่งในสามของคนเป็นมะเร็ง สาเหตุหลักเกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องหากคนไทยกินอาหารในแต่ละวันให้ได้สัดส่วน คือ กินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้โรคร้ายต่างๆ ที่กำลังคุกคามชีวิตประชาชนในสังคมทุกวันนี้จะลดลงด้วย
  โรคไม่ติดต่อในยุคปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดตีบ โรคหัวใจ โรคเบาหวานและโรคอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคระบาด เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง การรับประทานอาหารไม่สมดุล ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียด การได้รับสารพิษจากอาหารและสภาพแวดล้อม ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเหล่านี้ ในปี 2553 รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณเพื่อดูแลและรักษาผู้ป่วยห้าโรคหลักเหล่านี้ปีละกว่า 1 แสนล้านบาท
  จากข้อมูลที่นำเสนอนี้ แสดงให้เห็นว่า เพราะความบาป มนุษย์ได้แยกตัวออกห่างจากพระเจ้า ห่างจากหลักการสุขภาพของพระองค์ เราจึงตกอยู่ภายใต้การครอบงำของซาตาน เราคงลืมไปว่า ในการเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้า มนุษย์คือสุดยอดของการทรงสร้าง พระองค์ทรงทราบทุกอณูในร่างกายของเรา กษัตริย์ดาวิดยืนยันว่า “พระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม...โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์... พระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรง” (สดุดี 139:14-16) จึงไม่มีมนุษย์คนไหนที่รู้จักร่างกายของเราได้ดีเท่ากับพระองค์ผู้ทรงสร้าง
 ไม่มีแพทย์คนไหนที่เก่งและรู้วิธีรักษาร่างกายมนุษย์ได้ทุกส่วน นี่คือความมหัศจรรย์ที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้ทั้งหมด เราจึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละโรคแต่ละส่วนของอวัยวะ พระเจ้าทรงทราบดี พระองค์จึงมอบกฎเกณฑ์ที่ไม่ยุ่งยากตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ ขอเพียงเชื่อและทำตามเท่านั้น จะสามารถป้องกันโรคภัยได้ นี่คือวิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์ เพราะ “เราคือยาห์เวห์แพทย์ของเจ้า” (อพยพ 15:26)
พระคัมภีร์และอาหารของผู้มีชีวิตนิรันดร์
    พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่อาดัม เขาควรมีชีวิตอยู่ตลอดไป หนึ่งในสิ่ง
สำคัญที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับมนุษย์คือ อาหาร เมื่อทรงตรัสแก่อาดัมว่า “ดูนี่ เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ด ในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า” (ปฐมกาล 1:29) สิ่งที่น่าสนใจของอาหารที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์คือ เป็นผลิตผลจากพืชผัก ต้นไม้ เป็นหลัก นี่คืออาหารของคนที่มีชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าทรงมอบไว้ก่อนที่ความบาปจะเข้ามาในโลก น่าเสียดายที่เรากลับมองข้ามอาหารของผู้มีชีวิตที่ไม่ตายกลับหันไปรับประทานอาหารที่เน้นความอร่อยมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการจึงไม่แปลกที่ความเจ็บป่วยมาเยือนเพราะการเน้นไปที่รสชาติมากกว่าคุณค่าที่ร่างกายต้องการ
    มีคำกล่าวว่า “ท่านกินอะไร ร่างกายก็เป็นอย่างนั้น” เป็นความจริงอย่างยิ่ง เพราะ
อาหารมีผลต่อสุขภาพของผู้กินโดยตรง มีผู้กล่าวเสริมอีกว่า “อาหารอายุสั้น (ผักสด ผลไม้สด) ทำให้คนอายุยืน” ตรงกันข้าม “อาหารอายุยืน (อาหารสำเร็จรูปอาหารผ่านกรรมวิธีการผลิต) ทำให้คนกินอายุสั้น” ผู้คิดคำขวัญนี้ เป็นกลุ่มคนที่สนใจอาหารจากธรรมชาติ หันกลับไปหาการรักษาจากธรรมชาติ ด้วยการใช้อาหารเป็นยา
   ในทางการแพทย์ยอมรับว่าอาหารที่ได้จากพืชผักสดจากธรรมชาติ มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ช่วยป้องกันโรคหลายชนิดได้ เมื่อย้อนกลับไปที่สวนเอเด็น เราขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงทราบว่าในอนาคต มนุษย์จะต้องเจ็บป่วย ล้มตายเพราะการทำลายด้วยอาหารการกิน อ่านต่อฉบับหน้า
   ขอเชิญท่านศึกษาเพิ่มเติมการจัดงานส่งเสริมสุขภาพและรายการวิทยุสุขภาพ www.adventisthealthexpo.com หากประสงค์จะศึกษาบทเรียนสุขภาพ และแบ่งปันแก่ผู้อื่น ศึกษาจาก www.thaivop.com หรือเขียนจดหมายขอรับหนังสือ “ขุมทรัพย์สุขภาพ” ฟรี ได้ที่ ตู้ ป.ณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 ข้อมูลสุขภาพอื่นๆ facebook : Awr Thai 
        “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น” (3 ยอห์น 1:2)