Get Adobe Flash player

จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร"เมื่อท่านให้ทาน."(มัทธิว 6:2)

จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร“เมื่อท่านให้ทาน...” (มัทธิว 6:2) มีประชาชนเป็นจำนวนมาก บางทีอาจจะเป็นหนึ่งส่วนสี่ของโลกที่ต้องอดอาหารตลอดทั้งปี เราไม่พูดเรื่องการจำศีลอดอาหารกับผู้ที่กำลังอดอยาก ไม่มีอาหารรับประทาน หรือพูดถึงเรื่องการอธิษฐานภาวนากับผู้ที่สวดภาวนาอยู่เป็นประจำเราไม่ต้องพูดเรื่องการทำทานแก่ผู้ยอมสละข้าวชามเดียวที่เขามีกับผู้ที่กำลังอดอยากแต่สำหรับพวกเราที่ยังเหลืออยู่ องค์พระเจ้ายังต้องตรัสกับเราเกี่ยวกับการทำทาน การอธิษฐานภาวนาและการจำศีลอดอาหาร เรามีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง    หรืออาจจะหรูหราหน่อยก็ได้ แต่แม้ประเทศที่ร่ำรวย ก็มีคนเป็นจำนวนมากที่ยากจนค้นแค้น ไม่มีงานทำหมดความหวัง หากเราไม่ค่อยสบายใจที่ได้เห็นสถานภาพที่กล่าวมานี้ มิใช่เราคริสตศาสนิกชน และโดยเฉพาะเยาวชนที่พากันต่อต้าน ผู้ที่หลงอยู่กับความมั่งมีและทอดทิ้งคนยากจน และเขาเหล่านี้หาหนทางที่จะช่วยให้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกได้รับการแบ่งปันไปให้ผู้ที่ยากจนและขัดสนบ้างดังนั้น เมื่อเราได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับเราเรื่องการให้ทาน การอธิษฐานภาวนา และการจำศีลอดอาหาร พระองค์ทรงแตะต้องความรู้สึกของเรา ในเมื่อเราไม่ค่อยจะกระทำสิ่งดีที่เราได้รับการกระตุ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยเน้นเรื่องนี้กับเรา และทรงประทานพลังให้เราปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์และของตัวเราเองด้วย พระองค์มิได้ตรัสกับเราเพียงว่า “หากท่านให้ทาน” หรือ “หากท่านอธิษฐานภาวนา” หรือ “เมื่อ” เราให้ทาน อธิษฐานภาวนาและจำศีลอดอาหาร พระองค์กำลังสัมผัสกับเส้นประสาทของเรา สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังจากศิษย์ของพระองค์ และทรงหวังว่าเราจะรับฟังพระสุรเสียงของพระองค์เป็นพิเศษในเทศกาลนี้ ดังนั้น ให้เราตั้งใจฟัง เมื่อเราได้รับการเจิมด้วยเถ้าบนหน้าผากว่า “จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร”
 บทอธิษฐานภาวนา ข้าแต่พระบิดาเจ้าของมวลมนุษย์ พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงเลี้ยงอาหารประชาชนในชนบท ทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยขนมปังและปลา โปรดทรงช่วยให้ลูกคิดถึงความต้องการของผู้อื่น และตอบสนองด้วยใจกว้างขวางและด้วยความรัก ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน