Get Adobe Flash player

สมาคมพระคริสตธรรมไทยกับชีวิตผม

สมาคมพระคริสตธรรมไทยกับชีวิตผม

พระคัมภีร์เล่มแรก

ตั้งแต่ผมเป็นเด็กมัธยมฯ ผมเป็นคริสตชนโดดเดี่ยวในโรงเรียนชานเมืองและที่บ้าน หนังสือที่ผมชอบอ่านที่สุดคือพระคริสตธรรมคัมภีร์ แม้จะไม่เต็มเล่มเป็นเพียงบางส่วนที่คัดออกมาจากพระคัมภีร์ก็ตาม ผมอ่านทั้งที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ในหนังสือนั้น ผมพบชื่อและที่อยู่ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคําเชิญชวนว่าหากสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมให้ติดต่อที่นั่นผมขอให้แม่ช่วยพาผมไปที่นั่น เพราะผมเป็นเด็กนอกกรุงไม่สันทัดถนนหนทางในกรุง แล้วที่สุดผมกับแม่ก็มาถึงบ้านเลขที่ 150 ถนนสาธรเหนือ มีป้ายเขียนว่า หอพระคริสตธรรม ผมได้พบกับพนักงานสมาคมฯ ที่มีใจดีถึงสามท่านคือ พี่ใหญ่พี่น้อย และ พี่อารีย์ ที่แนะนําพระคัมภีร์แก่ผม แล้วผมก็ซื้อพระคัมภีร์เล่มแรกเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับRevised Standard Version ปกหนัง ขอบแดง มีซิปและใส่กล่องสีฟ้า ราคาหากจําไม่ผิดก็ 70 บาท นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ. 1977 แล้วผมกับสมาคมฯ ก็ห่างเหินกันไป

ชีวิตคือการเรียนรู้

ถูกต้องทีเดียว ชีวิตคือการเรียนรู้ เราเรียนรู้เสมอทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เราเรียนทางตรงโดยมีประสบการณ์ของตนเอง หรือเราเรียนทางอ้อมผ่านประสบการณ์ของคนอื่น เราเรียนรู้กันตลอดชีวิตเพียงแต่เราจะเรียนได้เร็วหรือช้า เรียนแล้วจะสอบผ่านหรือต้องซ่อมเท่านั้นในปี ค.ศ.1999 อาจารย์ทองหล่อ วงศ์กําชัย หัวหน้าฝ่ายแปลของสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ทาบทามให้ผมค่อยๆ เข้ามาเรียนรู้งานและมีส่วนในงานแก้ไขคําแปลพระคัมภีร์ไทยฉบับ 1971 (ซึ่งได้เริ่มดําเนินการไปแล้วในปี ค.ศ.1997 โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณีเป็นเลขาธิการสมาคมฯ เวลานั้น)ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเพราะผมชอบงานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระคัมภีร์อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ผมตระหนักว่าตัวเองยังขาดทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และการพิมพ์ดีดซึ่งจําเป็นต่องานแก้ไขคําแปล ถึงกระนั้นอาจารย์ทองหล่อ ก็ยังให้โอกาสแก่ผม ท่านได้แนะนําผมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ตลอดจนรู้จักกับ Paratext ซึ่งเป็นโปรแกรมพิเศษสําหรับการแปลและการแก้ไขคําแปลพระคัมภีร์ ท่านยังให้โอกาสผมในการฝึกพิมพ์ดีดอีกด้วย ท่านสอนหลายอย่างที่จําเป็นต่องาน ไม่ว่าจะเป็นหลักการแปล ตลอดจนสิ่งที่ต้องคํานึงถึงสองอย่างในงานแก้ไขคําแปลได้แก่ สํานวนภาษาไทยที่ราบรื่นและความหมายในภาษาเดิมของพระคัมภีร์ ท่านอดทนฝึกผมให้มีความสามารถในการทํางานฝ่ายแปล ผมกราบขอบคุณท่านที่ให้โอกาสและให้การฝึกฝนแก่ผมมา ณ ที่นี้ด้วย

 เมื่อตอนผมรับงานแก้ไขนั้น พระคัมภีร์ใหม่ก็แก้ไขจวนจะเสร็จแล้ว งานต่อไปก็คือการแก้ไขคําแปลพระคัมภีร์เดิมซึ่งต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับภาษาฮีบรู ในเวลานั้น ผมมีแค่ความรู้ภาษากรีกเท่านั้น ดังนั้นจึงรู้สึกถึงความจําเป็นและความขาดแคลนความรู้ภาษาฮีบรูเพื่อจะสามารถดําเนินงานต่อไปได้ ขอบคุณพระเจ้าในเวลายากลําบาก พระองค์ได้ให้อาจารย์ท่านหนึ่งมาสอนภาษาฮีบรูแก่ผม อาจารย์ท่านนั้นผอมสูง ผมสีทอง ใจดี ยิ้มเก่ง ท่านคือ อาจารย์เจอร์รี่ เพอร์ริล ท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาพระคัมภีร์เดิมของโรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์ คณะแบ๊บติสต์ และท่านอยู่ในทีมงานแก้ไขคําแปลของสมาคมฯ ด้วยท่านยินดีสละเวลาอันมีค่าของท่าน เดินทางมาสมาคมฯ เพื่อสอนภาษาฮีบรูแก่พวกเราจนกระทั่งเราพอใช้งานได้ ผมระลึกถึงความกรุณาของท่านเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้ผาสุกในบั้นปลาย

นอกจากท่านเหล่านี้แล้ว ผมยังขอบคุณ อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณีด้วย เพราะท่านชวนเชิญผมให้เข้าประชุมกรรมการพระคัมภีร์ฉบับศึกษาเพื่อสังเกตการณ์ และจากการเข้าร่วมประชุมทําให้เห็นและเข้าใจว่าการปรึกษา การถกเถียงทางวิชาการ การยอมรับมติที่ประชุมนั้นเป็นอย่างไร? นั่นทําให้เห็นว่าคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้ยกร่างคําแปลและผู้เขียนคําอธิบายฉบับศึกษาคือ การเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และการเคารพมติที่ประชุมหากปราศจากพระคุณของพระเจ้าและความกรุณาของบุคคลเหล่านี้ ผมก็ไม่อาจทําสิ่งใดได้ ดังนั้นจึงขอขอบพระคุณพระเจ้าและท่านเหล่านี้เสมอไม่รู้ลืมนับแต่วันนั้นถึงวันนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานโอกาสและบุคคลเข้ามาเสริมสร้างชีวิตผม ขอบคุณที่พระองค์ให้ผมได้อยู่ในงานพันธกิจแห่งพระวจนะของพระองค์ ท้ายที่สุดนี้ ขอพี่น้องคิดถึงและอธิษฐานเผื่อการจัดทํา“พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา” สําหรับคนไทยด้วยครับ

พระคัมภีร์ประจําใจ  พระธรรมมัทธิว บท 4 ข้อ 4“มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะดํารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดํารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’ ” และพระธรรม2 ทิโมธี 3:16-17“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง”