Get Adobe Flash player

ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (แวดวง TBS)

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ

     ด้วยทางกรรมการสมาคมพระคริสตธรรมมีนโยบายที่จะหาตัวแทนอนุชนหนุ่มสาวมาเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ  จึงได้ทาบทามให้ผมเข้าเป็นกรรมการสมาคมฯ ตั้งแต่ในช่วงปี 1978-1980 จากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ติดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

การร่วมรับใช้กับสมาคมฯ ยาวนาน

     ใจของผมจอยากเห็นคนไทยทุกคน ทุกภาค ไม่ว่าจะเชื้อสาย เผ่าพันธุ์อะไร ศาสนาใด เพศวัยอะไร ล้วนมี      พระคัมภีร์อยู่ในมือ  ที่ทุกคนและทุกกลุ่มอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างเข้าใจ อยากเห็นคนส่วนใหญ่เข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าได้โดยไม่มีอุปสรรคในด้านภาษา ความเข้าใจหรือด้านราคา อยากให้ ทั้งคนจน และคนรวย คนมีการศึกษาน้อย และมีการศึกษาสูง ล้วนได้อ่านพระคัมภีร์เหมือนๆ กัน  หรือแม้แต่ผู้ที่มีความพิการทั้งทางตา ก็สามารถเข้าถึงสาระสำคัญในพระคัมภีร์ได้ และหวังว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิต และนำความรอดมาสู่คนในแผ่นดินไทยนี้  โดยเริ่มต้นจากเฉพาะญาติพี่น้องของบรรดาผู้เชื่อในพระเจ้าที่กำลังอ่านพระคัมภีร์อยู่เป็นประจำทุกวันแล้วเป็นพวกแรก!

ข้อมูลส่วนบุคคล

    ชื่อ       ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  

    ตำแหน่งปัจจุบัน  รองประธานกรรมการอำนวยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

การศึกษา

     ปริญญาตรี    รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ปริญญาโทการศึกษา/ศาสนา, Southwestern Baptist Theological  Seminary,  Texas, U.S.A

     ปริญญาโท    ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต , โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์  

ตำแหน่งการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีของประเทศ

1)      ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์  ปี 2522(1979)-ปัจจุบัน

2)      ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย  ปี 2543-ปัจจุบัน

3)      อุปนายก/เลขาธิการ/ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ปี 2538-2558

4)      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโรงเรียนเอกชน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

5)      ผู้อำนวยการ ผลิตรายการโทรทัศน์ “คำตอบชีวิต”  ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.  (โมเดิร์นไนน์) ตั้งแต่ปี2536 (1993)  - ปัจจุบัน

6)      อุปนายก /ที่ปรึกษา สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ มาตรา 15(2)  ปี  2537-ปัจจุบัน

7)      อนุกรรมการคุรุสภากรุงเทพมหานคร ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยาน 2540 – 11 ตุลาคม 2541

8)      อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนาธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549    -

9)      คณะทำงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย  ปี 2557

10)  กรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน   ปี 2544 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งการทำงานด้านศาสนา ณ ปัจจุบัน

                   1) ประธาน(ร่วม)คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่ง

       ประเทศไทย

2)      ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์  ปี 2547 – ปัจจุบัน

3)      ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย (สคบ.)  ปี 2543-2546, 2546-ปัจจุบัน

4)      ผู้ก่อตั้งและผู้ปกครองคริสตจักรนิมิตใหม่

5)      ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy)

6)      ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งความรัก (Church of Love, CL)

7)      อาจารย์สอนพระคัมภีร์ (Bible)

ผู้ให้คำปรึกษาส่งเสริมสถาบันครอบครัว

หลักสูตร “ก่อนแต่งงาน”และ “หลังแต่งงาน” สำหรับคู่หมั้น และคู่สมรสทั่วไป

ข้อพระคัมภีร์ที่ชอบ (ในการทำงาน)

1.      ปัญญาจารย์ 9:10“มือ​ของ​เจ้า​จับ​งาน​อะไร ก็​จง​ทำ​การ​นั้น​ด้วย​เต็ม​กำลัง เพราะ​ใน​แดนคนตาย​ที่​เจ้า​จะ​ไป​นั้น​ไม่มี​การงาน หรือ​ความ​คิด หรือ​ความ​รู้ หรือ​ปัญญา”

2.      โคโลสี 3:17“และ​เมื่อ​ท่าน​ทั้งหลาย​ทำ​สิ่งใด​ไม่​ว่า​จะ​ด้วย​วาจา​หรือ​ด้วย​การ​ประพฤติ จง​ทำ​ทุกสิ่ง​ใน​พระนาม​ของ​พระเยซู​องค์พระผู้เป็นเจ้า และ​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​พระบิดา โดย​ทาง​พระองค์”

โคโลสี 3:23“ไม่​ว่า​พวกท่าน​จะ​ทำ​สิ่งใด ก็​จง​ทำ​ด้วย​ความ​เต็มใจ​เหมือน​ทำ​ถวาย​องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่​ใช่​เหมือน​ทำ​ต่อ​มนุษย์”

3.      1โครินธ์ 10:31“เพราะฉะนั้น​เมื่อ​พวกท่าน​จะ​รับประทาน จะ​ดื่ม หรือ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ตาม จง​ทำ​เพื่อ​ถวาย​พระเกียรติ​แด่​พระเจ้า”

1โครินธ์ 11:1“ท่านทั้งหลาย​จง​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​ข้าพเจ้า เหมือน​กับ​ที่​ข้าพเจ้า​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​พระคริสต์”