Get Adobe Flash player

ผู้ปกครองสมภพ ตรีศิริพิศาล

ผู้ปกครองสมภพ ตรีศิริพิศาล

กรรมการอำนวยการ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ผมขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับสมาคมพระคริสตธรรมไทยอันที่จริงก่อนที่ผมจะมาร่วมงานกับสมาคมฯ ผมรู้จักสมาคมฯ บ้างเท่านั้น ที่ได้มาร่วมงานเพราะท่าน ผป.วิจิตร วงศ์เกียรติขจร ชวนผมให้มาร่วมเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ผมก็ตอบรับจากนั้นผมได้ผ่านการเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคมฯ จึงได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการอำนวยการเมื่อ ปี 2007 หลังจากที่ได้เข้ามามีส่วนรับใช้พระเจ้าที่สมาคมฯ จึงได้รู้ว่าสมาคมฯ คือองค์กรคริสเตียนซึ่งทำพันธกิจหลักด้านการแปล และจัดพิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย และภาษาเผ่าในประเทศไทย พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าสมาคมฯ มีเป้าหมายในการกระจายพระวจนะให้เผยแพร่ออกไปให้มากที่สุด ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อคริสตชนไทย ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ร่วมงานกับสมาคมฯ ผมประทับใจในการทำงานของพนักงานสมาคมฯ เป็นอย่างมาก ผมได้เห็นความขยัน มุ่งมั่น ทุ่มเท บางท่านมีความสามารถหากไปทำงานที่อื่นคงได้รับเงินเดือนสูงๆ แต่เขาก็ยังเลือกที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าที่สมาคมฯผมอยากเชิญชวนท่าน และหน่วยงานต่างๆ ให้มีภาระใจร่วมรับใช้พระเจ้ากับสมาคมฯ ทั้งในด้านกำลังกาย กำลังทรัพย์ และการอธิษฐานเผื่อ ผมอยากให้งานของสมาคมฯ ขยายออกไปให้มากขึ้น อยากเห็นหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือให้การสนับสนุนสมาคมฯ เพื่อการกระจายพระวจนะของพระเจ้าจะบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อคนไทยทุกคนจะมีพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาของตัวเองไว้อ่าน และเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ชีวิตผมพระคัมภีร์คือหัวใจสำคัญยิ่งผมเชื่อว่าพระคัมภีร์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์ ผมกล้าพูดเช่นนี้เพราะผมผ่านวันคืนที่แสนทุกข์ทรมานจากโรคนอนไม่หลับมาได้ด้วยการอ่าน

พระคัมภีร์ บางคนคงเคยได้ยินคำพยานของผมแล้ว และพระคัมภีร์ทำให้ผมรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว ถ้าไม่ได้รู้จักพระเจ้า ผมคงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงวันนี้ข้อพระคัมภีร์ที่ผมชื่นชอบ ในยอห์น3:1-5 “มี ชาย คน หนึ่ง ใน พวกฟาริสี ชื่อนิโคเดมัส เป็นขุนนางของพวกยิวคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำ​หมายสำ​คัญที่ท่านทำนั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขา” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า” นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า “คนชราจะเกิดใหม่ได้อย่าง ไร?จะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือ?” พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำ​และพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”

ในการเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ของผมหมดวาระลงแล้ว แม้ว่าผมจะไม่ได้ทำหน้าที่กรรมการอำนวยการให้กับสมาคมฯ แล้ว ผมก็ยังยินดีให้การสนับสนุนงานของสมาคมฯ ต่อไป

ชื่อ ผู้ปกครองสมภพ ตรีศิริพิศาล

ตำแหน่ง • ประธานกรรมการโรงแรมเอวาน่า บางนา

• ประธานกรรมการบริหารห้างสรรพสินค้าสมภพพลาซ่า

• ผู้ปกครองคริสตจักรเทียนสั่ง

• กรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

วาระ2007-2009 วาระ 2010-2012 และวาระ 2013-2015