Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความหวัง กำลังใจ ชัยชนะ เขียนโดย คุณแม่สุภาพร กัณฑะเสณ 2935
พระเยซูคริสต์ช่วยชีวิตเรา เขียนโดย จูนและชุง เอง ลี(ชาวมาเลเซีย) 1007
พระวจนะเปลี่ยนชีวิตแพทย์ผู้นี้ เขียนโดย นายแพทย์พิชัย ลือประสิทธิ์สกุล 2642
ห้องรับแขก เขียนโดย คุณชลิดา เถาว์ชาลี (นก) 796
ฤทธานุภาพแห่งพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ เขียนโดย ศจ.ดร.กมล อารยะประทีป 1132
ในพระหัตถ์พระเจ้า เขียนโดย คุณสุริยา สุคำภา (อ๊อด) 918
สวนเบธเลเฮม เขียนโดย อาจารย์เจษฎาพงษ์ ชำรัมย์ 875
ผมเอาเงินค่าขนมไปซื้อหนังสือ เขียนโดย ด.ช.กันต์ชนก (น้องมาร์ก) นาคภิบาล 773
มิติใหม่...หัวใจเดิม เขียนโดย คุณธีระพงษ์ บูรณสมภพ 936
คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงตอบ เขียนโดย คุณพีระพัฒน์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ 2497
สัมภาษณ์พิเศษ เขียนโดย คุณหัทยา วงศ์กระจ่าง (เปิ้ล) 1012
ฟ้าหลังฝน เขียนโดย อาจารย์อภิสิทธิ์ มะโนนำ 757
ชัยชนะเหนือความมืด เขียนโดย คุณศักดิ์สิทธิ์ เทียมอุบล 818
บทเพลงแห่งความรักและผูกพัน เขียนโดย คุณชีวิน โกสิยพงษ์ (บอย) 895
แสงสว่างในมุมมืด เขียนโดย คุณทวีศักดิ์ จันทร์แจ่ม (ต๋อง) 994
เพราะฉันเป็นแม่ เขียนโดย อ.สุนีย์ วงศ์กำชัย 1071
จังหวะใหม่ของชีวิต เขียนโดย คุณเรืองกิจ ยงปิยะกุล (พี่เหวิน) 999
น้องพอล เขียนโดย คุณอัมพุชินี ลิม 1100
พระเจ้าให้ผมเลิกบุหรี่และอบายมุข เขียนโดย คุณบรมสุขเกษม พรมลี 1194
ยอม เขียนโดย คุณวีระศักดิ์ เสถียรวันทนีย์ 583
ปรับโฟกัส เขียนโดย ผศ. พิศประไพ สาระศาลิน 629
ในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญ เขียนโดย คุณรูธ และคุณอรุณ ซ๊อกเน๊พ 1181
พระคัมภีร์เล่มแรกของวิจิตรา เขียนโดย คุณ วิจิตรา โรจนศิริ 823
ภายใต้ความสำเร็จของผู้หญิงชื่อ... เขียนโดย คุณรัตนา ชัยชนะกล 737
ผู้ชาย...หัวใจดนตรี เขียนโดย คุณเมธวิน อังคทะวานิช 720
ข้าพเจ้าไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็น เขียนโดย คุณณัฐฉัตรา วงศ์อุตสาหะกุล 1613
น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำ เขียนโดย คุณศิริสรรณ ชุณหรุ่งโรจน์ 948
ชีวิตที่เป็นของพระเจ้า เขียนโดย ดร. ทศพร มณีรัตน์ 916
จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี เขียนโดย คุณวันเฉลิม สารกิตติพันธ์ 6343
พระคัมภีร์...อาหารทิพย์ เขียนโดย คุณอัญชลี จงคดีกิจ(พี่ปุ๊) 790
อัศจรรย์บนผืนฟ้า เขียนโดย คุณชัยรัตน์ จิตต์แก้ว 630
กว่าจะมาเป็น ต้น เขียนโดย คุณวงศกร รัศมิทัต (ต้น แมคอินทอช) 2900
พระเจ้าให้ชีวิตเธอ..อีกครั้ง เขียนโดย คุณณิชารีย์ ธีรกุลชน 1660

หมวดหมู่รอง