Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความหวัง กำลังใจ ชัยชนะ เขียนโดย คุณแม่สุภาพร กัณฑะเสณ 4175
พระเยซูคริสต์ช่วยชีวิตเรา เขียนโดย จูนและชุง เอง ลี(ชาวมาเลเซีย) 1255
พระวจนะเปลี่ยนชีวิตแพทย์ผู้นี้ เขียนโดย นายแพทย์พิชัย ลือประสิทธิ์สกุล 3157
ห้องรับแขก เขียนโดย คุณชลิดา เถาว์ชาลี (นก) 917
ฤทธานุภาพแห่งพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ เขียนโดย ศจ.ดร.กมล อารยะประทีป 1399
ในพระหัตถ์พระเจ้า เขียนโดย คุณสุริยา สุคำภา (อ๊อด) 1082
สวนเบธเลเฮม เขียนโดย อาจารย์เจษฎาพงษ์ ชำรัมย์ 982
ผมเอาเงินค่าขนมไปซื้อหนังสือ เขียนโดย ด.ช.กันต์ชนก (น้องมาร์ก) นาคภิบาล 864
มิติใหม่...หัวใจเดิม เขียนโดย คุณธีระพงษ์ บูรณสมภพ 1084
คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงตอบ เขียนโดย คุณพีระพัฒน์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ 2821
สัมภาษณ์พิเศษ เขียนโดย คุณหัทยา วงศ์กระจ่าง (เปิ้ล) 1139
ฟ้าหลังฝน เขียนโดย อาจารย์อภิสิทธิ์ มะโนนำ 855
ชัยชนะเหนือความมืด เขียนโดย คุณศักดิ์สิทธิ์ เทียมอุบล 925
บทเพลงแห่งความรักและผูกพัน เขียนโดย คุณชีวิน โกสิยพงษ์ (บอย) 1066
แสงสว่างในมุมมืด เขียนโดย คุณทวีศักดิ์ จันทร์แจ่ม (ต๋อง) 1119
เพราะฉันเป็นแม่ เขียนโดย อ.สุนีย์ วงศ์กำชัย 1255
จังหวะใหม่ของชีวิต เขียนโดย คุณเรืองกิจ ยงปิยะกุล (พี่เหวิน) 1195
น้องพอล เขียนโดย คุณอัมพุชินี ลิม 1331
พระเจ้าให้ผมเลิกบุหรี่และอบายมุข เขียนโดย คุณบรมสุขเกษม พรมลี 1372
ยอม เขียนโดย คุณวีระศักดิ์ เสถียรวันทนีย์ 664
ปรับโฟกัส เขียนโดย ผศ. พิศประไพ สาระศาลิน 728
ในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญ เขียนโดย คุณรูธ และคุณอรุณ ซ๊อกเน๊พ 1401
พระคัมภีร์เล่มแรกของวิจิตรา เขียนโดย คุณ วิจิตรา โรจนศิริ 934
ภายใต้ความสำเร็จของผู้หญิงชื่อ... เขียนโดย คุณรัตนา ชัยชนะกล 850
ผู้ชาย...หัวใจดนตรี เขียนโดย คุณเมธวิน อังคทะวานิช 810
ข้าพเจ้าไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็น เขียนโดย คุณณัฐฉัตรา วงศ์อุตสาหะกุล 1775
น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำ เขียนโดย คุณศิริสรรณ ชุณหรุ่งโรจน์ 1094
ชีวิตที่เป็นของพระเจ้า เขียนโดย ดร. ทศพร มณีรัตน์ 1094
จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี เขียนโดย คุณวันเฉลิม สารกิตติพันธ์ 7695
พระคัมภีร์...อาหารทิพย์ เขียนโดย คุณอัญชลี จงคดีกิจ(พี่ปุ๊) 942
อัศจรรย์บนผืนฟ้า เขียนโดย คุณชัยรัตน์ จิตต์แก้ว 760
กว่าจะมาเป็น ต้น เขียนโดย คุณวงศกร รัศมิทัต (ต้น แมคอินทอช) 3379
พระเจ้าให้ชีวิตเธอ..อีกครั้ง เขียนโดย คุณณิชารีย์ ธีรกุลชน 1972

หมวดหมู่รอง