Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความหวัง กำลังใจ ชัยชนะ เขียนโดย คุณแม่สุภาพร กัณฑะเสณ 3411
พระเยซูคริสต์ช่วยชีวิตเรา เขียนโดย จูนและชุง เอง ลี(ชาวมาเลเซีย) 1084
พระวจนะเปลี่ยนชีวิตแพทย์ผู้นี้ เขียนโดย นายแพทย์พิชัย ลือประสิทธิ์สกุล 2808
ห้องรับแขก เขียนโดย คุณชลิดา เถาว์ชาลี (นก) 826
ฤทธานุภาพแห่งพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ เขียนโดย ศจ.ดร.กมล อารยะประทีป 1241
ในพระหัตถ์พระเจ้า เขียนโดย คุณสุริยา สุคำภา (อ๊อด) 963
สวนเบธเลเฮม เขียนโดย อาจารย์เจษฎาพงษ์ ชำรัมย์ 911
ผมเอาเงินค่าขนมไปซื้อหนังสือ เขียนโดย ด.ช.กันต์ชนก (น้องมาร์ก) นาคภิบาล 803
มิติใหม่...หัวใจเดิม เขียนโดย คุณธีระพงษ์ บูรณสมภพ 976
คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงตอบ เขียนโดย คุณพีระพัฒน์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ 2607
สัมภาษณ์พิเศษ เขียนโดย คุณหัทยา วงศ์กระจ่าง (เปิ้ล) 1067
ฟ้าหลังฝน เขียนโดย อาจารย์อภิสิทธิ์ มะโนนำ 788
ชัยชนะเหนือความมืด เขียนโดย คุณศักดิ์สิทธิ์ เทียมอุบล 853
บทเพลงแห่งความรักและผูกพัน เขียนโดย คุณชีวิน โกสิยพงษ์ (บอย) 984
แสงสว่างในมุมมืด เขียนโดย คุณทวีศักดิ์ จันทร์แจ่ม (ต๋อง) 1042
เพราะฉันเป็นแม่ เขียนโดย อ.สุนีย์ วงศ์กำชัย 1140
จังหวะใหม่ของชีวิต เขียนโดย คุณเรืองกิจ ยงปิยะกุล (พี่เหวิน) 1060
น้องพอล เขียนโดย คุณอัมพุชินี ลิม 1152
พระเจ้าให้ผมเลิกบุหรี่และอบายมุข เขียนโดย คุณบรมสุขเกษม พรมลี 1259
ยอม เขียนโดย คุณวีระศักดิ์ เสถียรวันทนีย์ 606
ปรับโฟกัส เขียนโดย ผศ. พิศประไพ สาระศาลิน 662
ในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญ เขียนโดย คุณรูธ และคุณอรุณ ซ๊อกเน๊พ 1264
พระคัมภีร์เล่มแรกของวิจิตรา เขียนโดย คุณ วิจิตรา โรจนศิริ 862
ภายใต้ความสำเร็จของผู้หญิงชื่อ... เขียนโดย คุณรัตนา ชัยชนะกล 780
ผู้ชาย...หัวใจดนตรี เขียนโดย คุณเมธวิน อังคทะวานิช 760
ข้าพเจ้าไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็น เขียนโดย คุณณัฐฉัตรา วงศ์อุตสาหะกุล 1686
น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำ เขียนโดย คุณศิริสรรณ ชุณหรุ่งโรจน์ 1004
ชีวิตที่เป็นของพระเจ้า เขียนโดย ดร. ทศพร มณีรัตน์ 992
จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี เขียนโดย คุณวันเฉลิม สารกิตติพันธ์ 6800
พระคัมภีร์...อาหารทิพย์ เขียนโดย คุณอัญชลี จงคดีกิจ(พี่ปุ๊) 850
อัศจรรย์บนผืนฟ้า เขียนโดย คุณชัยรัตน์ จิตต์แก้ว 675
กว่าจะมาเป็น ต้น เขียนโดย คุณวงศกร รัศมิทัต (ต้น แมคอินทอช) 3124
พระเจ้าให้ชีวิตเธอ..อีกครั้ง เขียนโดย คุณณิชารีย์ ธีรกุลชน 1806

หมวดหมู่รอง