Get Adobe Flash player

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ห้องรับแขก เขียนโดย คุณชลิดา เถาว์ชาลี (นก) 662
ฤทธานุภาพแห่งพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ เขียนโดย ศจ.ดร.กมล อารยะประทีป 858
ในพระหัตถ์พระเจ้า เขียนโดย คุณสุริยา สุคำภา (อ๊อด) 772
สวนเบธเลเฮม เขียนโดย อาจารย์เจษฎาพงษ์ ชำรัมย์ 718
ผมเอาเงินค่าขนมไปซื้อหนังสือ เขียนโดย ด.ช.กันต์ชนก (น้องมาร์ก) นาคภิบาล 663
มิติใหม่...หัวใจเดิม เขียนโดย คุณธีระพงษ์ บูรณสมภพ 798
คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงตอบ เขียนโดย คุณพีระพัฒน์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ 2240
สัมภาษณ์พิเศษ เขียนโดย คุณหัทยา วงศ์กระจ่าง (เปิ้ล) 858
ฟ้าหลังฝน เขียนโดย อาจารย์อภิสิทธิ์ มะโนนำ 647
ชัยชนะเหนือความมืด เขียนโดย คุณศักดิ์สิทธิ์ เทียมอุบล 697
บทเพลงแห่งความรักและผูกพัน เขียนโดย คุณชีวิน โกสิยพงษ์ (บอย) 758
แสงสว่างในมุมมืด เขียนโดย คุณทวีศักดิ์ จันทร์แจ่ม (ต๋อง) 839
เพราะฉันเป็นแม่ เขียนโดย อ.สุนีย์ วงศ์กำชัย 776
จังหวะใหม่ของชีวิต เขียนโดย คุณเรืองกิจ ยงปิยะกุล (พี่เหวิน) 820
น้องพอล เขียนโดย คุณอัมพุชินี ลิม 947
พระเจ้าให้ผมเลิกบุหรี่และอบายมุข เขียนโดย คุณบรมสุขเกษม พรมลี 987
ยอม เขียนโดย คุณวีระศักดิ์ เสถียรวันทนีย์ 480
ปรับโฟกัส เขียนโดย ผศ. พิศประไพ สาระศาลิน 523
ในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญ เขียนโดย คุณรูธ และคุณอรุณ ซ๊อกเน๊พ 943
พระคัมภีร์เล่มแรกของวิจิตรา เขียนโดย คุณ วิจิตรา โรจนศิริ 705
ภายใต้ความสำเร็จของผู้หญิงชื่อ... เขียนโดย คุณรัตนา ชัยชนะกล 610
ผู้ชาย...หัวใจดนตรี เขียนโดย คุณเมธวิน อังคทะวานิช 595
ข้าพเจ้าไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็น เขียนโดย คุณณัฐฉัตรา วงศ์อุตสาหะกุล 1441
น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำ เขียนโดย คุณศิริสรรณ ชุณหรุ่งโรจน์ 781
ชีวิตที่เป็นของพระเจ้า เขียนโดย ดร. ทศพร มณีรัตน์ 739
จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี เขียนโดย คุณวันเฉลิม สารกิตติพันธ์ 5232
พระคัมภีร์...อาหารทิพย์ เขียนโดย คุณอัญชลี จงคดีกิจ(พี่ปุ๊) 627
อัศจรรย์บนผืนฟ้า เขียนโดย คุณชัยรัตน์ จิตต์แก้ว 523
กว่าจะมาเป็น ต้น เขียนโดย คุณวงศกร รัศมิทัต (ต้น แมคอินทอช) 2504
พระเจ้าให้ชีวิตเธอ..อีกครั้ง เขียนโดย คุณณิชารีย์ ธีรกุลชน 1432

หมวดหมู่รอง

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์