Get Adobe Flash player

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฤทธานุภาพแห่งพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ เขียนโดย ศจ.ดร.กมล อารยะประทีป 803
ในพระหัตถ์พระเจ้า เขียนโดย คุณสุริยา สุคำภา (อ๊อด) 730
สวนเบธเลเฮม เขียนโดย อาจารย์เจษฎาพงษ์ ชำรัมย์ 655
ผมเอาเงินค่าขนมไปซื้อหนังสือ เขียนโดย ด.ช.กันต์ชนก (น้องมาร์ก) นาคภิบาล 624
มิติใหม่...หัวใจเดิม เขียนโดย คุณธีระพงษ์ บูรณสมภพ 748
คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงตอบ เขียนโดย คุณพีระพัฒน์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ 2172
สัมภาษณ์พิเศษ เขียนโดย คุณหัทยา วงศ์กระจ่าง (เปิ้ล) 810
ฟ้าหลังฝน เขียนโดย อาจารย์อภิสิทธิ์ มะโนนำ 607
ชัยชนะเหนือความมืด เขียนโดย คุณศักดิ์สิทธิ์ เทียมอุบล 669
บทเพลงแห่งความรักและผูกพัน เขียนโดย คุณชีวิน โกสิยพงษ์ (บอย) 712
แสงสว่างในมุมมืด เขียนโดย คุณทวีศักดิ์ จันทร์แจ่ม (ต๋อง) 798
เพราะฉันเป็นแม่ เขียนโดย อ.สุนีย์ วงศ์กำชัย 744
จังหวะใหม่ของชีวิต เขียนโดย คุณเรืองกิจ ยงปิยะกุล (พี่เหวิน) 777
น้องพอล เขียนโดย คุณอัมพุชินี ลิม 872
พระเจ้าให้ผมเลิกบุหรี่และอบายมุข เขียนโดย คุณบรมสุขเกษม พรมลี 909
ยอม เขียนโดย คุณวีระศักดิ์ เสถียรวันทนีย์ 451
ปรับโฟกัส เขียนโดย ผศ. พิศประไพ สาระศาลิน 482
ในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญ เขียนโดย คุณรูธ และคุณอรุณ ซ๊อกเน๊พ 871
พระคัมภีร์เล่มแรกของวิจิตรา เขียนโดย คุณ วิจิตรา โรจนศิริ 670
ภายใต้ความสำเร็จของผู้หญิงชื่อ... เขียนโดย คุณรัตนา ชัยชนะกล 568
ผู้ชาย...หัวใจดนตรี เขียนโดย คุณเมธวิน อังคทะวานิช 562
ข้าพเจ้าไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็น เขียนโดย คุณณัฐฉัตรา วงศ์อุตสาหะกุล 1380
น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำ เขียนโดย คุณศิริสรรณ ชุณหรุ่งโรจน์ 708
ชีวิตที่เป็นของพระเจ้า เขียนโดย ดร. ทศพร มณีรัตน์ 685
จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี เขียนโดย คุณวันเฉลิม สารกิตติพันธ์ 4836
พระคัมภีร์...อาหารทิพย์ เขียนโดย คุณอัญชลี จงคดีกิจ(พี่ปุ๊) 577
อัศจรรย์บนผืนฟ้า เขียนโดย คุณชัยรัตน์ จิตต์แก้ว 494
กว่าจะมาเป็น ต้น เขียนโดย คุณวงศกร รัศมิทัต (ต้น แมคอินทอช) 2398
พระเจ้าให้ชีวิตเธอ..อีกครั้ง เขียนโดย คุณณิชารีย์ ธีรกุลชน 1346

หมวดหมู่รอง

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์