Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทำไมพระธรรมมาลาคี 2:15 จึงแปลหลากหลาย? เขียนโดย อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ 42
ทำไมฮามาน จึงอาฆาตแค้นโมรเดคัยอย่างรุนแรง? เขียนโดย ดร.วารุนาฏ เชื้อหน่าย 118
พระเยซู มาเพื่อชนชาติ อิสราเอลเท่านั้น หรือมาเพื่อคนทั้งโลก? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 262
พระคัมภีร์ ฉบับศึกษา ของสมาคมฯ จะเสร็จเมื่อไร เขียนโดย อาจารย์ปัญญา โชชัยชาญ 726
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน แปล 1 ยอห์น 5:19 “...แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย” เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 417
การแปลที่ซื่อสัตย์เป็นอย่างไร ? เขียนโดย อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ 399
ทำไม สดุดี 106 ใช้คำสรรพบุรุษที่ 3 อย่างไม่เสมอต้นเสมอปลาย ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 365
คำสาปแช่งในพระธรรมอิสยาห์ เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1278
“มั่นใจ หรือ ไว้วางใจ” เขียนโดย อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ 5323
ยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขียนโดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย 5312
ความแตกต่างระหว่าง ฉบับเก่า (ฉบับ1971) กับ ฉบับมาตรฐาน (ฉบับ2011) เขียนโดย โดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 6456
ทำไมคริสตชนไทยจึงต้องอ่านพระคัมภีร์เดิม? เขียนโดย โดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 3035
คําว่า“พระทรวง”ในพระคัมภีร์บางข้อหายไม่ได้ทําให้ความหมายผิดไป เขียนโดย อาจารย์ไพรัลยา สหัสวรรษ 1377
ข้อหาย ข้อความหายและข้อความเปลี่ยน...แจ้งสมาคมฯ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1505
ผู้หญิงชาวซีเรียฟีนิเซียเป็นคนต่างศาสนาหรือ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1755
ไขปัญหาพระคัมภีร์ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2582
รองเท้าเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐอย่างไร ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1604
สุสาเมืองป้อม? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1150
จะปกครองอย่างไรดี? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1156
สระน้ำที่อยู่ใกล้ประตูแกะชื่ออะไรกันแน่? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1516
จุ๊ จุ๊... จงเงียบ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1518
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเปลี่ยนจากคำว่า "เจิม" เป็น "ชโลม"? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 2532
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานจึงเปลี่ยนระบบชั่ง ตวง วัดแบบโบราณ เป็นระบบเมตริก? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 2133
ทำไมพระคัมภีร์ไทยจึงแปลยอห์น 6:69 ต่างจากพระคัมภีร์อังกฤษฉบับคิงเจมส์? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1934
ทำไมพระคัมภีร์ไทยจึงอ่านเข้าใจยาก? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1733
พระเจ้าทรงมีพระนามว่าอะไร? ยะโฮวา หรือ เยโฮวาห์ หรือ ยาห์เวห์ กันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 6147
ทำไม เลวีนิติ 11:20-23 จึงบอกว่า แมลงมี 4 ขา? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1559
พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและเป็นขึ้นจากตายจริงหรือ? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 1881
ตัวกระจงผา มีลักษณะอย่างไร? ทำไมจึงปรับเปลี่ยนคำแปลจาก ตั๊กแตน เป็น ตั๊กแตนปาทังก้า... เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 3012
ตรีเอกานุภาพควรแปลว่าอย่างไร? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 4932
เจ็ดสิบคูณเจ็ด ครั้งหรือ เจ็ดสิบเจ็ด ครั้ง? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 3732
ทำไมไม่มี ไม้ หน้า กางเขน? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1355
คำว่า เหล็กใน ใน 1 โครินธ์ 15:55 ฉบับมาตรฐานนั้นเขียนผิด. ส่วนคำที่ถูกต้องคือ เหล็กไน ตามฉบับ 197 เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1070
ในพระธรรมฮีบรู 5:11 สมาคมฯ แปลตกไปหนึ่งคำคือ คำ พระวจนะ ไม่ใช่หรือ? อย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1148
สมาคมฯ แปลดีแล้วหรือ? เกี่ยวกับเนื้อความสุดท้ายของพระธรรมเอสรา 4:7 เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 834
นกยูงหรือลิงบาบูน ใน 1 พงศ์กษัตริย์ 10:22 และ 2 พงศาวดาร 9:21 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 970
ที่เริศร้างหรือสิ่งทีน่าอัศจรรย์ ใน สดุดี 46:8? รถรบหรือโล่ ใน สดด. 46:9 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 970
คำฮีบรูว่า เชคินาห์ หมายความว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1526
ช่องพระแกลตาข่ายหมายถึงอะไรกันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1690
ศพของยาโคบถูกฝังที่ไหน? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1391
พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ที่ใดแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1279
ทำไมพระเยซูจึงไม่ทรงอนุญาตให้อัครทูตนำอะไรติดตัวไประหว่างเดินทางแพร่ธรรม เว้นแต่รองเท้ากับไม้เท้า? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1669
ทำไมจึงใช้คำแปลว่าเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ในกิจการ 2:3 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1128
โนอาห์ปล่อยนกเขา... หรือนกพิราบกันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1722
พระคัมภีร์ไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 1731
ใน 2 โครินธ์ 1:5 ทำไมฉบับมาตรฐานจึงแปลว่า ความรักของพระคริสต์ แทนทีจะแปลว่า การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทร เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 1469
สัตว์ที่เป็นมลทินตามธรรมบัญญัตินั้นมีลักษณะอย่างไร? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1397
จะตีความอุปมาอย่างไรดี? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 3686
ยุติธรรมแล้วหรือที่อาโรนไม่ถูกลงโทษ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2278
จำนวนเลขนั้น สำคัญไฉน? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1185