Get Adobe Flash player

พระคัมภีร์ไทยและพระคัมภีร์ของชนกลุ่มน้อยในไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

-ประมาณปี ค.ศ. 1664 ในรัชสมัย ของสมเด็จพระนารายณ์  บาทหลวงคาทอลิก ได้แปลหนังสือ “พระวารสาร” (พระราชประวัติของพระเยซูคริสต์จาก พระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม) เป็นภาษาไทย 
-ปี ค.ศ. 1819 นาง แอนนา จัดสัน ได้จัดพิมพ์พระธรรมลูกาพร้อมทั้งหลักคำสอนของพระคริสตศาสนาที่ได้แปลเป็น ภาษาไทยแล้ว 
-ปี ค.ศ. 1828 ศจ. นายแพทย์ กุ๊ทสลาฟ และ ศจ. ทอมลิน ได้แปลพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จบทั้งเล่ม 
-ปี ค.ศ. 1849 ได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ฉบับแก้ไขที่กรุงเทพฯ 
-ปี ค.ศ. 1860-1883 พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมได้แปล เสร็จและจัดพิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมแห่งอเมริกา 
-ปี ค.ศ. 1940 ศจ . โรเบิร์ต อาร์ แฟรงกลิน ได้พิมพ์พระคัมภีร์ไทยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ที่พิมพ์ในปี ค.ศ. 1930 และ ภาคพันธสัญญาเดิมที่ ดร. ดาร์ริงตันแปล 
-ปี ค.ศ. 1971  งานแก้ไขคำแปลพระคัมภีร์ ฉบับ 1940 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1954 ก็สำเร็จ และได้พิมพ์พระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ เป็นเล่มที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ 
-ปี ค.ศ. 1984 พระคัมภีร์ฉบับประชานิยมทั้งเล่มได้ถูก จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้คนอ่านทั่วไปอ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น 
-ปี ค.ศ. 2002 พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้ถูกจัด พิมพ์ขึ้นหลังจากที่ได้ทำการยกร่างข้อความของฉบับ 1971 


ประวัติการแปล พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาถิ่น 
ภาษาอุรัคลาไวย์ 
      ชนเผ่าอุรัคลาไวย์อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ของประเทศไทย มร. เดวิด โฮแกนและภรรยา ได้แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาอุรัคลาไวย์ จากพระธรรมปฐมกาล และพระธรรมมาระโก 
-ปี ค.ศ. 1981-1984 ได้มีการแปลพระธรรมโยชูวา พระคัมภีร์คัดตอนจากพระธรรมสดุดี 42 พระธรรมกิจการและพระธรรม เธสะโลนิกา 1,2
-ปี ค.ศ. 1998 พิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญา ใหม่เสร็จ 


ภาษาส่วย 
      คนที่พูดภาษาส่วยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คุณบูลาห์ เอ็ม.จอห์นสตัน และทีมงานได้แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาส่วย 
-ปี ค.ศ. 1979 พระคัมภีร์ใหม่จัดพิมพ์เสร็จ 
 

ภาษากระเหรี่ยงโพว์ 
      ชาวกระเหรี่ยงโพว์อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย 
-ปี ค.ศ. 1954-1979 เริ่มมีการวางรากฐานการแปลพระคริสต ธรรมคัมภีร์เป็นภาษากระเหรี่ยงโพว์ และ คุณจิม และคุณกุย คางได้เริ่มต้นแปลพระธรรมมาระโก, พระธรรมยอห์น, พระ ธรรมกิจการ, ะบางส่วนของพระธรรมลูกา 
-ปี ค.ศ. 1986-1988 ได้มีการจัดระบบการทำงานแปลแบบเป็น ทีม 
-ปี ค.ศ. 2000 พิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญา ใหม่เสร็จ  ปัจจุบันกำลังแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมอยู่่ 
 

ภาษาเหมี่ยน 
-ปี ค.ศ. 1960 มิชชั่นนารีคณะ โอ.เอ็ม.เอฟ 2 คน ชื่อ อีริค และ เฮเลน ค็อคซ์ ได้เริ่มต้นงานแปลพระคัมภีร์ใหม่ภาษาเย้าขึ้น 
- ปี ค.ศ. 1975 พระคัมภีร์ใหม่ภาษาเย้าจัดพิมพ์เสร็จ ด้วยความช่วยเหลือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และตัวอักษรที่ใช้พิมพ์เป็นตัวอักษรโรมัน 
-ปี ค.ศ. 1980-1988 คุณแอน เบอเจส ได้เริ่มต้นทำการแก้ไขปรับปรุงพระคัมภีร์ใหม่ภาษาเย้า เพื่อที่จะจัดพิมพ์เป็นทั้งแบบที่ใช้ตัวอักษรโรมันและแบบที่ใช้ตัวอักษรไทย 
 
ภาษาเขมรสูง 
      พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการใช้ภาษาเขมรสูงมากที่สุดคือ จังหวัดสุรินทร์ 
- ปี ค.ศ. 1966 งานแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาเขมร สูงเริ่มขึ้น โดย ศจ.เอลลิสัน จากคณะ ซี.เอม.เอ (Christian and Missionary Alliance)
-ปี ค.ศ. 1980 ต้นฉบับร่างงานแปลเกือบทั้งหมดในส่วนของ พระคัมภีร์ใหม่เสร็จพร้อมกับงานแปลพระคัมภีร์เดิมบางส่วน 
- ปี ค.ศ. 1981 ดร.เดวิด โธมัส และคุณโดโรธีภรรยา ดำเนินการแปลต่อไป และพระธรรมเล่มแรกที่ได้รับการจัดพิมพ์คือพระธรรมมาระโก, พระธรรมปฐมกาล บทที่ 1-12 ซึ่งพิมพ์เป็น 2 ภาษา(เขมร สูง-ไทย), พระธรรมมัทธิว 1-2 และลูกา 1-2 ซึ่งพิมพ์เป็น 2 ภาษา(เขมรสูง-ไทย) 
-ปี ค.ศ. 1985-1988 งานแปลที่ผ่านขั้นตอนการตรวจทานและ เป็นเอกสารที่เย็บเล่มแล้ว ประกอบด้วย พระธรรมปฐมกาล, มัทธิว, มาระโก, ลูกา, ยอห์น, กิจการ, โรม, กาลาเทีย,ฟีลิปปี, ยาก อบ และวิวรณ์ 
-ปี ค.ศ. 2003 พิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งเล่มเสร็จ 
 
ภาษาลื้อ 
      ชาวลื้อ อยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายและน่านของไทย 
- ปี ค.ศ. 1921 Mr.& Mrs. Lyle J. Beebe มิชชั่น นารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ได้ทำการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาลื้อ โดยใช้ตัวอักษรลื้อและได้จัดพิมพ์พระธรรมลูกาและยอห์นเป็นครั้งแรกที่สมาคม พระคริสตธรรมอเมรีกาในโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น 
-ปี ค.ศ. 1933 ได้จัดพิมพ์พระคริสตธรรมภาคพันธสัญญาใหม่ ที่กรุงเทพฯ โดยสมาคมพระคริสตธรรมอเมริกาในประเทศไทย 
 
ภาษาไทยเหนือ(โยนก) 
      มิสชั่นนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ได้แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาไทยเหนือ และดำเนินการจัดพิมพ์ดังต่อไปนี้ 
- ประมาณปี ค.ศ. 1867 สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันใน ประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ได้จัดพิมพ์พระธรรมมัทธิว ซึ่งแปลโดย มิชชั่นนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน 
-ปี ค.ศ. 1906-1913 จัดพิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธ สัญญาใหม่ 
-ปี ค.ศ. 1914-1927 จัดพิมพ์พระคัมภีร์ทั้งเล่ม และเฉพาะภาคพันธสัญญาเดิม 
 
ภาษาม้ง
      แม้วเป็นชาวเขาที่อาศัยอยู่ตามที่ราบสูงของประเทศลาว เวียดนาม และทางภาคเหนือของประเทศไทย
ม้งดำ
      C.K.Trung มิชชั่นนารี เพรสไบทีเรียน ได้แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาแม้วลาย โดยใช้ตัวอักษรไทยเป็นตัวสะกด 
-ปี ค.ศ. 1932 ได้จัดพิมพ์พระธรรมมาระโก ที่กรุงเทพฯ โดยสมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันในประเทศไทย 
ต่อมา Otto Scheuzger และ Donald Rulison มิ ชชั่นนารีคณะโอ.เอ็ม.เอฟ. ได้ทำการแก้ไขและแปลพระธรรมเล่มอื่นๆ อีก 
-ปี ค.ศ. 1955-1959 ได้จัดพิมพ์พระธรรมมาระโกฉบับแก้ไข ใหม่ พระธรรม 1,2 เธสะโลนิกา 1,2 ยอห์น พระธรรมยอห์น และพระธรรมกิจการ 
-ปี ค.ศ. 2004 พิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งเล่มเสร็จ

ม้งขาว 
      Doris Whitelock และ Mr. Ying แห่งมิชชั่นนารี โอ.เอ็ม.เอฟ. ได้แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาแม้วขาว โดยใช้ตัวอักษรโรมัน และ ได้จัดพิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันในประเทศไทย 
-ปี ค.ศ. 1955-1959 ได้จัดพิมพ์พระธรรม 1 ยอห์น พระธรรมมาระโก พระธรรมยอห์น 
-ปี ค.ศ. 1965 ได้จัดพิมพ์พระธรรมยอห์นฉบับแก้ไขใหม่ 
-ปี ค.ศ. 2004 พิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งเล่มเสร็จ 

ภาษามาเลย์-ปัตตาน
      ภาษามาเลย์-ปัตตานี เป็นภาษาที่ใช้พูดกันใน 4 จังหวัด ภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูลและยะลา และยังใช้ในแถบมาเลเซียด้วย แอนน์ ไวย์ดิ้ง มิชชั่นนารีคณะ โอ.เอม.เอฟ. ได้แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษามาเลย์-ปัตตานี 
-ปี ค.ศ. 1981 พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ได้จัดพิมพ์เสร็จ