Get Adobe Flash player

พระธรรมมัทธิวบทที่ 11 ข้อที่ 6 แปลว่าอย่างไรดี?

ถาม : ทำไมพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ฉบับมาตรฐาน 2002 ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย แปลพระธรรมมัทธิว 11:6 ว่าใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคน นั้นเป็นสุขในขณะที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับหนึ่ง แปลว่าคนที่ไม่ สูญเสียความเชื่อไปเพราะเราก็เป็นสุข
ตอบ : หลายท่านยังคงมีความ เข้าใจว่าพระคัมภีร์ไทยของสมาคมฯ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ แต่แท้ที่จริงแล้ว สมาคมฯ ได้ยึดสำเนาพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูในการแปลพันธสัญญาเดิม และสำเนาภาษากรีกในการแปลพันธสัญญาใหม่เป็นหลัก สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลพระคัมภีร์ไทยของสมาคมฯ สามารถดูได้จากบทความความจริงของการแปลพระคัมภีร์ไทยของสมา คมพระคริสตธรรมไทยใน คริสตสายสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2007 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2007)
     ต่อคำถามเรื่องคำแปลพระธรรมมัทธิว 11:6  ระหว่างใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเรา คนนั้นเป็นสุข” (ฉบับมาตรฐาน 2002) กับคน ที่ไม่สูญเสีย ความเชื่อไปเพราะเราก็เป็นสุข” (พระคริสตธรรม คัมภีร์ไทยฉบับหนึ่ง) สมาคมฯ ขออธิบายว่าคำกรีกที่ฉบับมาตรฐาน 2002 แปล ว่า สะดุดนั้นปรากฏในข้อความที่รูปประโยคใน ภาษากรีกสามารถแปลได้ว่าปฏิเสธ” “ละทิ้ง” “มีความสงสัยหรือ สะดุดเมื่อ เราเปรียบเทียบคำแปลในภาษาอังกฤษฉบับต่างๆ  เราก็จะพบว่าส่วน ใหญ่จะแปลคำนี้ว่า “offend” ซึ่งมีความหมายว่าไม่ พอใจหรือไม่สบายใจหรือขุ่นเคืองเช่นฉบับ  King James Version (KJV), Revised Standard Version (RSV), New Revised Standard Version (NRSV), English Standard Version (ESV) และ New Living Translation (NLT) ส่วน Contemporary English Version (CEV) แปล ว่า “who doesn’t reject me” (ผู้ที่ไม่ปฏิเสธเรา) ฉบับ Good News Translation แปลว่า “who have no doubts about me” (ผู้ที่ไม่สงสัยเกี่ยวกับเรา)  New American Standard (NAS) แปล ว่า “who keeps from stumbling over me” (ผู้หลีกเลี่ยงการ สะดุดเรา) New International Version (NIV) แปลว่า “who does not fall away on account of me” (ผู้ที่ไม่ล้มลงเนื่องจาก เรา หรือ สูญเสียความเชื่อ)  
     เราจะเห็นได้ว่าพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะแปลพระธรรมตอนนี้ในความหมายไม่พอใจหรือ ขุ่นเคืองซึ่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ส่วนฉบับ CEV และ Good News ก็เลือกความหมายที่ต่างกัน ขณะที่พระคัมภีร์ไทยฉบับมาตรฐาน 2002 ก็ได้เลือกอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งเป็นความหมายที่ตีความตามบริบทนี้ ในพระธรรมมัทธิว 11:6 เป็น บริบทที่พระเยซูกำลังตรัสตอบสาวกของยอห์นผู้ให้บัพติศมาซึ่งยอห์นใช้ให้มา ถามว่า พระเยซูคือผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาใช่หรือไม่หรือว่ายังต้องคอยคนอื่นอีก แสดงว่ายอห์นเกิดความสงสัย พระเยซูต้องการหนุนใจยอห์นให้เลิกสงสัยจึงกล่าวข้อความนี้
     สาเหตุที่ยอห์นสงสัยเกี่ยวกับตัวพระเยซูอาจเป็นเพราะวิธีการทำพันธกิจของพระ เยซูนั้นแตกต่างจากของยอห์นอย่างสิ้นเชิง เช่น ยอห์นอาจจะได้ยินว่าพระเยซูไปกินและดื่มกับคนบาป ทำให้ยอห์นสะดุดในตัวของพระเยซู เพราะเขาไม่คิดว่าผู้ที่จะมาไถ่คนให้พ้นจากความบาปจะไปใช้ชีวิตกับคนบาป ดังนั้นคำว่า สะดุดจึง เหมาะสมในบริบทนี้
     ในทางตรงกันข้ามหากแปลว่า
ยอห์นสูญเสียความเชื่อเพราะ พระเยซูกลับทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนว่าพระเยซูทำให้ยอห์ นสูญเสียความเชื่อในเรื่องอะไร หรือพระเยซูทำให้ยอห์นสูญเสียความเชื่อในพระเจ้า
     เมื่อเราพิจารณาการแปลของฉบับ Today’s New International Version ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดที่ออกมาในปี 2005 ที่ได้ปรับปรุงคำแปลของ NIV ก็ได้แปลข้อความตอน นี้ใหม่ว่า “Blessed is anyone who does not stumble on account of me.” (คนที่ไม่สะดุดเพราะเราก็เป็นสุข) แสดงว่า ผู้ยกร่างคำแปลภาษาอังกฤษได้พิจารณาคำแปลตอนนี้ใหม่ แล้วเห็นว่าคำว่าสะดุดน่าจะเหมาะสมกว่าสูญเสียความ เชื่อในบริบทนี้
     จากที่ได้พิจารณาภาพรวมแล้ว เราจะเห็นว่าการแปลให้เข้าใจง่ายนั้นยังไม่เพียงพอ (ที่จริงคำว่าสะดุดก็เป็นคำที่เข้าใจได้ง่าย) และความชัดเจนในภาษาก็ยังไม่เพียงพอ แต่ต้องถูกต้องตามบริบทด้วย คำในภาษากรีกแต่ละคำก็มีความหมายได้หลายอย่าง และความหมายของคำในแต่ละภาษานั้นยังขึ้นอยู่กับรูปไวยากรณ์ และยังขึ้นอยู่กับว่าคำนั้นๆ สามารถใช้ร่วมกับคำอื่นได้ด้วยหรือไม่ ผู้แปลต้องพยายามแปลให้เหมาะสมกับบริบทที่สุด
     ในงานแปลพระคัมภีร์นั้น เราไม่ควรยึดถือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้นแต่เราควร พิจารณาฉบับอื่นๆ ประกอบด้วย สำหรับการแปลของสมาคมพระคริสตธรรมไทย เราได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบพระคัมภีร์หลายฉบับและปรึกษาหารือกับกรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายแปลอยู่เสมอ และยังได้อาศัยคู่มือหลายเล่มเพื่อให้การแปลออกมาดีที่สุด