Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

ใน 2 โครินธ์ 1:5 ทำไมฉบับมาตรฐานจึงแปลว่า ความรักของพระคริสต์ แทนทีจะแปลว่า การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทร

ท่านถามฝ่ายแปลตอบ ฉบับนี้มี 2 คำถาม 2 เรื่องที่ท่านสมาชิกถามเข้ามาอย่างน่าสนใจมาก และอยากได้รับคำตอบโดยเร็ว ผู้จัดทำจึงรีบนำมาลงในคอลัมน์นี้ให้ได้อ่านพร้อมกัน 2 คำถาม
คำถาม 1. ทำไม ฉบับมาตรฐาน 2002 แปลพระธรรม 2 โครินธ์ 1:5  ว่า เพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเรา อย่างไร …” แทนที่จะแปลว่า เพราะการทนทุกข์ที่ พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรานั้นมากท่วมท้นเราอย่างไร…”
ตอบ โดย อาจารย์ทองหล่อ วงศ์กำชัย วลีความรักของพระคริสต์ หรือ การทนทุกข์ของพระคริสต์ นั้นในภาษากรีกคือ ทา พาเทมา ทู คริสทูซึ่ง ประกอบด้วยคำหลักสองคำคือทา พาเทมา แปลว่าการ ทนทุกข์ และ ทู คริสทูแปลว่า ของ พระคริสต์ โครงสร้างวลีแบบนี้ในทางไวยากรณ์กรีกเรียกว่า เจนนิทิพ(genitive) คือการแสดงความเป็นเจ้าของ การแสดงความเป็นเจ้าของในกรีกที่เกี่ยวของกับการกระทำนั้นสามารถมีความหมาย ได้สองแบบคือตัวเจ้าของนั้นเป็นได้ทั้งประธานคือผู้กระทำหรือเป็นกรรมคือผู้ ถูกกระทำ ดังนั้นวลีนี้ในกรีกจึงอาจหมายถึงการทนทุกข์ที่พระคริสต์กระทำคือ ความ ทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเราซึ่งก็คือการตายอย่างทุกข์ ทรมานที่กางเขน  หรืออาจเป็นการทนทุกข์ที่กระทำให้กับพระ คริสต์ คือความทุกข์ที่เราทนเพื่อพระคริสต์ ซึ่งก็คือการทนความทุกข์เนื่องจากการรับใช้พระองค์     ฉบับ แปล มาตรฐาน 2002 ได้ตัดสินใจที่จะเอาความหมาย การ ทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรานั้นเป็นหลัก เนื่องจากในบริบทคือข้อ 4 กล่าวถึงการหนุนใจที่พระเจ้าทรงหนุน ใจเรา แล้วเอาความหมายที่เป็นไปได้ด้วยนั้นใส่ไว้ในเชิงอรรถว่า เพราะ เรามีส่วนในความทุกข์ของพระคริสต์มากเพียงไร…”แต่ประโยค การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรามาก ท่วมท้นเราอย่างไรนั้น เปาโลไม่ได้เน้นที่การทนทุกข์เป็นสำคัญ แต่การทนทุกข์อย่างมากมายที่กางเขนนั้นคือการสำแดงออกของความรักอันยิ่งใหญ่ ของพระองค์ เช่นเดียวกับที่เปาโลกล่าวไว้ในโรม 5:5 ว่า ความ รักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่ใจของเรา  โดยทางพระวิญญาณ บริสุทธิ์  ความรักที่กล่าวถึงในโรมคือความรัก ที่พระคริสต์ทรงสำแดงออกโดยการทนทุกข์ที่กางเขน ซึ่งพระวิญญาณทำให้ใจเราซาบซึ้งในความรักผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีตของพระองค์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการแปลประโยคนี้ หากแปลตรงตามตัวอักษรว่า การ ทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรามากท่วมท้นเราอย่างไร  ผู้อ่านไม่อาจเห็นภาพได้ชัดเจนว่า การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเราท่วมท้นเราเป็นอย่างมากนั้นมีลักษณะ อย่างไร  ฉะนั้นฉบับแปล 2002 จึงเลือกที่จะแปล แบบถอดความคือการแปลความหมายที่เปาโลต้องการกล่าวไว้คือความรักของพระ คริสต์(แสดงออกโดยการทนทุกข์ที่กางเขนของพระองค์นั้น)มากท่วมท้นเราอย่างไร แบบเดียวกับโรม 5:5 เพราะการซาบซึ้งในความรักที่มากมายของ พระองค์นั้นเข้าใจได้ง่ายกว่ามาก

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์