Get Adobe Flash player

คำฮีบรูว่า เชคินาห์ หมายความว่าอย่างไร?

คำถามแรกนั้นเกี่ยวกับความหมายของคำฮีบรูคำหนึ่งคือ เชคินาห์

ถาม คำฮีบรูว่า Shekinah มีความหมายว่าอย่างไร

ตอบ คำ Shekinah เป็นคำนาม ที่มาจากคำกริยาว่า Shakan ซึ่งแปลว่า พัก,อาศัย ดังนั้น คำ Shekinah จึงแปลว่า

การ พัก หรือ การอาศัย หรือ การตั้งรกราก คำนี้ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ฉบับฮีบรู แต่ปรากฏบ่อยครั้งในพระคัมภีร์ทาร์กุม (หมายถึง พระคัมภีร์เดิมฉบับภาษาอาราเมค) นอกจากนี้คำนี้ยังนำมาใช้ในแวดวงศาสนศาสตร์ของคนยิว ในความหมายของการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสถิตในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม การสถิตอยู่ด้วยนี้มิใช่ในระยะเวลาอันสั้นแต่เป็นระยะเวลานานหรือถาวร Shekinah แสดงถึงการที่พระเจ้าผู้สูงสุดทรงอยู่ใกล้ชิดกับประชากรของพระองค์อย่างเห็น ได้ชัด ตัวอย่างหนึ่งที่ให้เราเห็น Shekinah ของพระเจ้าคือในพระธรรมอพยพ 40:34-35 ฉบับมาตรฐาน 2011 ว่า "ในขณะนั้น มีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้ และพระรัศมีของพระยาห์เวห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น. โมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้ เพราะเมฆปกคลุมอยู่ (shakan)และพระรัศมีของพระยาห์เวห์ก็อยู่เต็มพลับพลานั้น."โมเสสสัมผัสได้ ถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในเต็นนัดพบนั้น และสำหรับคนอิสราเอลแม้ไม่เห็นพระเจ้า แต่ทราบว่าพระองค์สถิตกับพวกเขาโดยสังเกตดูเสาเมฆและเสาไฟ ดังนั้นทั้งเสาเมฆและเสาไฟจึงแสดงถึง Shekinah แก่พวกเขา อนึ่งคำ Shekinah ยังใช้แทนคำว่า "พระเจ้า" ในพระคัมภีร์เดิมฉบับอาราเมคด้วยเช่นในพระธรรมปฐมกาล 9:27 ว่า "ขอพระเจ้า (ในฉบับอาราเมคว่า ขอเชคินาห์)ทรงเพิ่มพูนยาเฟท" คำฮีบรูคำนี้ทำให้เรารู้สึกทึ่งและขอบพระคุณพระเจ้า นี่เป็นไปได้อย่างไรหนอ ที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้สถิตทั่วทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ผู้ทรงสัพพัญญู และผู้ทรงฤทธานุภาพบริบูรณ์จะมาสถิตอยู่ใกล้ชิดประชากรต่ำต้อยของพระองค์ดัง เช่นเราทั้งหลาย! นี่คือความจริงที่น่าประหลาดและกระทำให้เราเจียมตนและขอบพระคุณพระองค์อยู่ เสมอไป