Get Adobe Flash player

คำว่า เหล็กใน ใน 1 โครินธ์ 15:55 ฉบับมาตรฐานนั้นเขียนผิด. ส่วนคำที่ถูกต้องคือ เหล็กไน ตามฉบับ 197

ถาม “...โอ ความตาย เหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหน?” พระธรรม 1 โครินธ์ 15:55 (ฉบับมาตรฐาน 2011)?ผู้อ่านท่านหนึ่งบอกว่า สมาคมฯ เขียนคำผิด คำที่ถูกต้องคือ เหล็กไน
ตอบ ทางสมาคมฯ ได้ตรวจสอบกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แล้วพบว่า คำที่ถูกต้องคือ เหล็กใน ซึ่งหมายถึงเดือยแหลมที่มีในก้น หรือปลายหางสัตว์บางชนิด เช่นผึ้ง แมงป่อง เป็นต้น!