Get Adobe Flash player

ผู้หญิงชาวซีเรียฟีนิเซียเป็นคนต่างศาสนาหรือ?

คำถาม ทำไมพระธรรมมาระโก7:26 ฉบับมาตรฐานจึงแปล ผู้หญิงที่อยู่

ในเมืองไทระและเมืองไซดอนว่าเป็นคนต่างศาสนา?

คำตอบ ก่อนอื่นขอให้เราดูบริบทของพระธรรมข้อนี้ก่อน พระธรรม

ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมมาระโก7:24-30 ที่บันทึกว่า พระองค์ จึงเสด็จออกจากที่นั่นไปยังเขตแดน เมืองไทระและ เมืองไซดอนแล้วเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งประสงค์จะไม่ให้ใครรู้แต่พระองค์ไม่อาจหลบพ้นได้ เพราะผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกสาวเล็กๆถูกผีโสโครกสิงทันทีที่ได้ยินข่าวของพระองค์ก็มาเฝ้าและกราบลงที่พระ บาท หญิงผู้นี้มีเชื้อชาติซีเรียฟีนิเซีย เป็นคนต่างศาสนานางทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์ขับผีออกจากลูกสาวของ นางพระเยซูตรัส กับนางว่า “ให้ลูก ๆ กินกันอิ่มเสียก่อน  เพราะว่าไ ม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกๆ โยนให้กับ พวกสุนัข” แต่นางทูลตอบว่า “จริงเจ้าค่ะแต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินอาหารเหลือเดนของลูกๆ” แล้ว พระองค์ ตรัสกับนางว่า “เพราะถ้อยคำ​นี้ท่านจงกลับไปเถิดผีออกจากตัวลูกสาวของท่านแล้ว” หญิงผู้นั้นเมื่อกลับไปยังบ้านของตนก็พบว่าลูกนอนอยู่บนที่นอนและผีออกจากตัวแล้ว 

จากบริบทของพระธรรมตอนนี้ เราจะเห็นว่าชื่อเสียงของพระเยซูได้เลื่องลือไปถึงดินแดนของคนต่างชาติ เม่อื พระองค์ไปอยู่ในเขตแดนของไทระและไซดอนซึ่งอยู่นอกอาณาเขตของคนยิวนั้น พระองค์ไม่ได้มีพระประสงค์ที่จะบอกให้ใครรู้ แต่มีแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกผีโสโครกสิง จึงได้มาหาพระเยซูเพื่อ ต้องการให้พระองค์ช่วยเหลือ เรารู้ว่า  ผู้หญิงคนนี้ มีเชื้อชาติ ซิเรียฟินีเซีย  และฉบับมาตรฐานได้ระบุต่อไปว่า เธอ “เป็นคนต่างศาสนา” โดยมีเชิงอรรถอธิบายว่า “ภาษากรีกแปลตรงตัวว่าเป็นกรีกซึ่งอาจมีความหมายได้ว่าเป็นพวกนิยมกรีก ที่พูดภาษากรีกหรือเป็นพวกที่ไม่ได้นับถือศาสนาของชาวยิว” ในขณะที่ฉบับ 1971แปลว่า “พูดภาษากรีก” และฉบับประชานิยมแปลว่า “หญิงผู้นี้ไม่ใช่ชาวยิว” ฉบับคาทอลิกแปลว่า “นางไม่ใช่ชาวยิว” โดยมีเชิงอรรถว่า “แปลตามตัวอักษรว่า ‘ชาวกรีก’ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติเพราะหญิงคนนั้นเป็นชาวซีเรียฟีนิเซียแต่ในแง่วัฒนธรรมคือไม่นับถือศาสนายิวเทียบ ยน.7:35; กจ.16:1” ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย แปลว่า “หญงิผู้นี้เป็นชาวกรีก ” ฉบบั 1940แปลว่า “พดูภาษาเฮเลน” ในขณะที่พระธรรมเล่มอื่นที่บันทึกเรื่องราวเดียวกันปรากฏอยู่ ในพระธรรมมัทธิว 15:21-28 ในข้อที่ 22 ได้ระบุว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวคานาอัน  คำนี้มาจากคำในภาษากรีกคือ   อ่านว่า “เฮเลนนสิ ” ซึ่งไวยากรณ์ขอ