Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร"เมื่อท่านให้ทาน."(มัทธิว 6:2)

จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร“เมื่อท่านให้ทาน...” (มัทธิว 6:2) มีประชาชนเป็นจำนวนมาก บางทีอาจจะเป็นหนึ่งส่วนสี่ของโลกที่ต้องอดอาหารตลอดทั้งปี เราไม่พูดเรื่องการจำศีลอดอาหารกับผู้ที่กำลังอดอยาก ไม่มีอาหารรับประทาน หรือพูดถึงเรื่องการอธิษฐานภาวนากับผู้ที่สวดภาวนาอยู่เป็นประจำเราไม่ต้องพูดเรื่องการทำทานแก่ผู้ยอมสละข้าวชามเดียวที่เขามีกับผู้ที่กำลังอดอยากแต่สำหรับพวกเราที่ยังเหลืออยู่ องค์พระเจ้ายังต้องตรัสกับเราเกี่ยวกับการทำทาน การอธิษฐานภาวนาและการจำศีลอดอาหาร เรามีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง    หรืออาจจะหรูหราหน่อยก็ได้ แต่แม้ประเทศที่ร่ำรวย ก็มีคนเป็นจำนวนมากที่ยากจนค้นแค้น ไม่มีงานทำหมดความหวัง หากเราไม่ค่อยสบายใจที่ได้เห็นสถานภาพที่กล่าวมานี้ มิใช่เราคริสตศาสนิกชน และโดยเฉพาะเยาวชนที่พากันต่อต้าน ผู้ที่หลงอยู่กับความมั่งมีและทอดทิ้งคนยากจน และเขาเหล่านี้หาหนทางที่จะช่วยให้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกได้รับการแบ่งปันไปให้ผู้ที่ยากจนและขัดสนบ้างดังนั้น เมื่อเราได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับเราเรื่องการให้ทาน การอธิษฐานภาวนา และการจำศีลอดอาหาร พระองค์ทรงแตะต้องความรู้สึกของเรา ในเมื่อเราไม่ค่อยจะกระทำสิ่งดีที่เราได้รับการกระตุ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยเน้นเรื่องนี้กับเรา และทรงประทานพลังให้เราปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์และของตัวเราเองด้วย พระองค์มิได้ตรัสกับเราเพียงว่า “หากท่านให้ทาน” หรือ “หากท่านอธิษฐานภาวนา” หรือ “เมื่อ” เราให้ทาน อธิษฐานภาวนาและจำศีลอดอาหาร พระองค์กำลังสัมผัสกับเส้นประสาทของเรา สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังจากศิษย์ของพระองค์ และทรงหวังว่าเราจะรับฟังพระสุรเสียงของพระองค์เป็นพิเศษในเทศกาลนี้ ดังนั้น ให้เราตั้งใจฟัง เมื่อเราได้รับการเจิมด้วยเถ้าบนหน้าผากว่า “จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร”
 บทอธิษฐานภาวนา ข้าแต่พระบิดาเจ้าของมวลมนุษย์ พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงเลี้ยงอาหารประชาชนในชนบท ทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยขนมปังและปลา โปรดทรงช่วยให้ลูกคิดถึงความต้องการของผู้อื่น และตอบสนองด้วยใจกว้างขวางและด้วยความรัก ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์