Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

ทรงโปรดให้พายุสงบ

ทรงโปรดให้พายุสงบ

“ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ” มาระโก 4:40

พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร

        ท่านSieger Koder เป็นพระสงฆ์ชาวเยอรมัน และมีชื่อเสียงในเรื่องการวาดภาพ เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ รูปที่ท่านวาดไว้รูปหนึ่งคือ รูปที่พระเยซูเจ้าทรงบันดาลให้พายุสงบเป็นรูปคลื่นกระแทกเรือ

ในขณะที่พวกสาวกพยายามหลบเสากระโดงเรืออย่างโกลาหล เมื่อเสากระโดงเรือหักลง พวกสาวกตกใจมาก ในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงบรรทมอยู่เมื่อตอนสิ้นสมณสมัยของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่16 เมื่อปี ค.ศ. 2013 บางครั้งพระองค์ตรัสคล้ายกับว่า พระเยซูเจ้าทรงบรรทมหลับท่ามกลางพายุรุนแรง เรื่องราวที่น่าอับอายที่เกิดขึ้นกับพระวรกายของพระคริสตเจ้า กระทบกระเทือนไปถึงพวกเราทุกคน “พ่อทราบดีว่า พระเจ้าสถิตอยู่กับเราในเรือ แต่พระประสงค์ของพระองค์ ที่จะมิให้นาวาของพระองค์คือพระศาสนจักรล่มลง” เราทุกคนสามารถไว้วางใจพระประสงค์ดังกล่าวได้พายุรุนแรงในชีวิตสามารถกระหน่ำมายังตัวเราเอง หรือภายในหมู่คณะแห่งความเชื่อของเรา เมื่อไรก็ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เราหมดความมั่นใจในตัวเราเอง และในหมู่คณะความเชื่อของเรา ในเวลาเช่นนี้เราได้รับการท้าทาย ให้เราย้ายจากความปลอดภัยและจากความเชื่อที่มั่นคงและคุ้นเคยของเราไปสู่ชีวิต ที่เป็นจริง บรรดาอัครสาวกไม่เคยประสบกับชีวิตที่ปราศจากปัญหา ทั้งก่อนและหลังการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเจ้า เราไม่ควรนิ่งนอนใจเกี่ยวกับบาป แต่ให้เราเรียนรู้ถึงความจริงที่เราต้องไว้วางใจในพระเจ้าอย่างจริงจัง ด้วยการเผชิญหน้ากับความอ่อนแอของเรา เราคือพระศาสนจักรของคนบาปที่ได้รับพระพร เมื่อสำนึกได้ว่าเราต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

บทอธิษฐานภาวนา  ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าแห่งความสงบเงียบและพายุ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าความพยายามของพวกลูกในอันที่จะควบคุมสถานการณ์ โปรดทรงนำลูกทั้งหลายในท่ามกลางความไม่แน่ใจ โปรดทรงกระตุ้นให้ลูกพ้นจากความเย็นเฉย โปรดทรงสอนลูกว่า พระองค์เท่านั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งนี้ เดชะพระบารมีของพระคริสตเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์