Get Adobe Flash player

การแข่งขัน "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ภาคกลาง ระดับชั้นม.1-3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2010

ด้วยทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดการแข่งขันพระคัมภีร์ขึ้น โดยใช้ชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ว่า "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ประจำปี  2010" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้  เยาวชนรักการอ่านพระวจนะของพระเจ้า  รู้จักการทำงานเป็นทีม  รวมถึงรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยจะจัดให้มีการแข่งขัน โดยใช้พระธรรม "กันดารวิถี" ฉบับ 2006 ที่จะใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ ดังนั้น ทางสมาคมฯ ขอเชิญท่านส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์ "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ภาคกลาง ระดับชั้น ม.1-3 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2010 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาญิชยการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยจะได้ต้อนรับทีมที่ส่งเข้ามาร่วมการแข่งขันจากองค์กรของท่าน  สินค้าสมาคมทุกรายการลด 10% ห้ามพลาดนะคะ