Get Adobe Flash player

"ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ภาคอีสาน ประจำปี 2010

ด้วยทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดการแข่งขันพระคัมภีร์ขึ้น โดยใช้ชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ว่า "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ประจำปี  2010" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้  เยาวชนรักการอ่านพระวจนะของพระเจ้า  รู้จักการทำงานเป็นทีม  รวมถึงรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยจะจัดให้มีการแข่งขัน โดยใช้พระธรรม "กันดารวิถี" ฉบับ 2006 ที่จะใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ ดังนั้น ทางสมาคมฯ ขอเชิญท่านส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์ "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ภาคอีสาน ระดับชั้น ป.4-6 และระดัั้บชั้น ม.1-3 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 ณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยจะได้ต้อน รับทีมที่ส่งเข้ามาร่วมการแข่งขันจากองค์กรของท่าน