Get Adobe Flash player

เปิดตัวพระคัมภีร์กระเหรี่ยงโปว์ 2016

ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องกะเหรี่ยงโปว์ในประเทศไทยได้มีพระคัมภีร์เต็มเล่มในภาษาของพวกเขาเองเป็นครั้งแรก งานเฉลิมฉลองพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 ที่คริสตจักรแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโปว์ และชาวไทย มาร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 1,000 ท่าน ชมภาพ

การประชุมเพื่อตรวจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

การประชุมเพื่อตรวจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

ในวันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 อาจารย์ Mark  Andrew Penner ที่ปรึกษาการแปลภาษามือ ได้เดินทางมาสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11

โดยในวันที่ 28-30 กันยายน 2016 มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และทีมภาษามือจาก  SILTranslation Consultants รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมฯ กรุงเทพฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความสอดคล้องในการแปลและการใช้คำศัพท์ต่างๆ   ในการประชุมมีทีมงานจาก Wycliffe Bible Translations Media Team เข้าร่วมถ่ายทำวีดีโอการประชุมในครั้งนี้ด้วย

  

 

รายงานความคืบหน้าประจำปี 2014

รายงานความคืบหน้าประจำปี 2014

การเข้าถึงพระคัมภีร์ทั่วโลก

ปี 2014 เป็นปีที่จะต้องจารึกไว้สำหรับการแปลพระคัมภีร์ สมาคมพระคริสตธรรมทั่วโลกได้ช่วยทำให้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในภาษาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 51 ภาษา ส่งผลไปยังผู้คนมากกว่า 1.371 พันล้านคน แบ่งเป็นผู้ใช้ภาษาจีน 1.225 พันล้านคน และผู้ใช้ภาษาอื่นๆ 146 ล้านคน

ปี 2014 สมาคมพระคริสตธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน : แปลพระคัมภีร์ 30 ภาษา ที่มีผู้ใช้เกือบ 10 ล้านคน ซึ่งไม่เคยมีพระคัมภีร์เป็นภาษาของตัวเองมาก่อน 

ยกร่างคำแปลและแปลใหม่ จำนวน 21 ภาษา ที่มีผู้ใช้ 1.361 พันล้านคน

การเข้าถึงพระคัมภีร์ในปัจจุบัน

โครงการ 100 เล่มใน 1,000 วัน สิ้นสุดปี 2014 พระคัมภีร์ 70 % ได้รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ ตีพิมพ์แล้ว  30 %ทำให้ชุมชนมีคุณภาพดีขึ้น และอีก 40% อยู่ในขั้นตอนการเตรียมพิมพ์หรือกำลังพิมพ์

ห้องสมุดพระคัมภีร์ดิจิตอล

ห้องสมุดพระคัมภีร์ดิจิตอลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเราในการทำให้พระคัมภีร์เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเท่าที่จะเป็นไปได้ ปี 2014 เราได้ผ่านเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญ จบลงด้วยพระคัมภีร์ 1,014 ฉบับ ที่ได้รับการแปลทั้งแบบภาคพันธสัญญาและแบบคัดตอน รวม 816 ภาษา ซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากกว่า 4 พันล้านคน

อ่านเพิ่มเติม: รายงานความคืบหน้าประจำปี 2014

หลักการอ้างอิงในคำอธิบายของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับศึกษา

การอ้างอิงในคำอธิบายของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับศึกษา

๑.    การอ้างอิงข้อพระคัมภีร์(Cross References)

๒.   การอ้างอิงคำอธิบายอื่น(Study Notes)

๓.   การอ้างอิงคำในประมวลศัพท์(Word List)

๔.   การอ้างอิงคำในหน้าพิเศษ(Special Pages)

๕.   การอ้างอิงแผนที่(Maps)

๖.    การอ้างอิงบทความพิเศษ (Sidebars)

อ่านเพิ่มเติม: หลักการอ้างอิงในคำอธิบายของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับศึกษา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ผลิตโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ผลิตโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

1.พระคัมภีร์ 2 ภาษา

 

 พระคัมภีร์ ไทย-อังกฤษ

 (สู่ชีวิตที่สดใส)

 1971 + Good News

 (NT + สดุดี  สุภาษิต) 

  ปีที่พิมพ์  2002 

 

  พระคัมภีร์ ไทย-อังกฤษ

 1971 + Good News

 (OT + NT)

  ปีที่พิมพ์ 2003

อ่านเพิ่มเติม: พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ผลิตโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย