Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนประชุมสมัชชา

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

พระธรรมมาระโกภาษามือ

สมาคมพระคริสตธรรมไทยมองเห็นคุณค่าของผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย จึงได้ริเริ่มโครงการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือ เพื่อคนหูหนวกขึ้น ซึ่งขณะนี้ฉบับร่างของพระธรรมมาระโก แล้วเสร็จ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าไปชมได้ทาง youtube  พระธรรมมาระโกภาษามือ มาระโก บทที่ 1 - บทที่ 16 คลิกเพื่อรับชม 

 

 
 
 

คริสตสายสัมพันธ์

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์