Get Adobe Flash player

พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ผลิตโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ผลิตโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

1.พระคัมภีร์ 2 ภาษา

 

 พระคัมภีร์ ไทย-อังกฤษ

 (สู่ชีวิตที่สดใส)

 1971 + Good News

 (NT + สดุดี  สุภาษิต) 

  ปีที่พิมพ์  2002 

 

  พระคัมภีร์ ไทย-อังกฤษ

 1971 + Good News

 (OT + NT)

  ปีที่พิมพ์ 2003

 

 

  พระคัมภีร์ ไทย - อังกฤษ

  2011 + ESV (OT+NT)

  ปีที่พิมพ์ 2012

 

 พระคัมภีร์ ไทย - จีน

 ภาคพันธสัญญาใหม่

 ปีที่พิมพ์ 2008

 

 

 

 

 

 

 

 พระคัมภีร์ ไทย - เกาหลี

 ภาคพันธสัญญาใหม่

 ปีที่พิมพ์ 2009

 

 พระคัมภีร์ ไทย - เยอรมัน

 ภาคพันธสัญญาใหม่

 ปีที่พิมพ์ 1997

2.พระคัมภีร์ภาษาไทย 

 

 พระคัมภีร์ภาษาไทย (Walk with Me)

 ภาคพันธสัญญาใหม่ 2002

 ปีที่พิมพ์ 2004

 ผลิตเพื่องาน Youth Challenge 2005     

 

 พระคัมภีร์ภาษาไทย

 เบญจบรรณ ฉบัมาตรฐาน 2006

 ปีที่พิมพ์ 2006

 

 

พระคัมภีร์ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน 2011 (เต้มเล่ม)

ปีที่พิมพ์ 2011

3.พระคัมภีร์ ฉบับศึกษา

 

 พระคัมภีร์ฉบับศึกษา

 ภาคพันธสัญญาใหม่ ฉบับ 1971

 ปีที่พิมพ์ 2000

 

 พระคัมภีร์ฉบับศึกษา

 พระธรรมเบญจบรรณ

 ปีที่พิมพ์ 2009

 

 พระคัมภีร์ฉบับศึกษา

 พระธรรมสดุดี ฉบับ 1971

 ปีที่พิมพ์ 2007

4.พระคัมภีร์ภาษาถิ่น

 

 พระคัมภีร์ภาษาถิ่น กระเหรี่ยงโปว์

 พระธรรมหมวดเบญจบรรณ

 ปีที่พิมพ์ 2012

 

 พระคัมภีร์ภาษาถิ่น อุรักลาโวจ

 พระธรรมสดุดี สุภาษิต

 ปีที่พิมพ์ 2011

 

5.พระคัมภีร์สำหรับเด็ก

 

 พระคัมภีร์สำหรับเด็ก

 เด็กดีด้วยพระธรรม

 ปีที่พิมพ์ 2007