Get Adobe Flash player

หลักการอ้างอิงในคำอธิบายของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับศึกษา

การอ้างอิงในคำอธิบายของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับศึกษา

๑.    การอ้างอิงข้อพระคัมภีร์(Cross References)

๒.   การอ้างอิงคำอธิบายอื่น(Study Notes)

๓.   การอ้างอิงคำในประมวลศัพท์(Word List)

๔.   การอ้างอิงคำในหน้าพิเศษ(Special Pages)

๕.   การอ้างอิงแผนที่(Maps)

๖.    การอ้างอิงบทความพิเศษ (Sidebars)

๑.การอ้างอิงข้อพระคัมภีร์(Cross References)

ก.    (บท:ข้อ)

ในกรณีที่อ้างอิงจากพระธรรมเล่มเดียวกัน ก็ไม่ต้องระบุชื่อย่อของพระธรรมนั้นๆ แต่อย่างใด.

ยกตัวอย่าง คำอธิบาย “ทางนั้น” ใน กิจการ 9:2

ทางนั้น  เป็นทางแห่งความรอด ลูกาใช้คำนี้ในหนังสือกิจการถึงสี่ครั้ง

(19:23, 24:14,22)

ข.    (ชื่อย่อของพระธรรม บท:ข้อ)

ในกรณีที่อ้างอิงจากพระธรรมเล่มอื่น ก็จำเป็นต้องระบุชื่อย่อของพระธรรมกำกับไว้ด้วย.

ยกตัวอย่าง คำอธิบาย “เซาโล...เจ้าข่มเหงเราทำไม” ใน กิจการ 9:4

เซาโล...เจ้าข่มเหงเราทำไม  ผู้ที่ข่มเหงคริสตชนเป็นผู้ที่ข่มเหงพระเยซูคริสต์ด้วย (ลก.10:16)

ค.    ดู บท:ข้อ

ใช้ในกรณีเดียวกับข้อ ก. แต่ต่างกันตรงที่ เมื่อมีคำว่า “ดู” อยู่ข้างหน้า ก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายวงเล็บที่ “บท:ข้อ”

ยกตัวอย่าง คำอธิบาย “จะลุถึงยุคหน้า...ฟื้นขึ้นมา”ใน ลูกา 20:35

จะลุถึงยุคหน้า...ฟื้นขึ้นมา  มีส่วนเข้าสู่ยุคใหม่หลังจากเป็นขึ้นมาจากความตาย ดู 18:30

ง.     ดู ชื่อย่อของพระธรรม บท:ข้อ

ใช้ในกรณีเดียวกับข้อ ข. แต่ต่างกันตรงที่ เมื่อมีคำว่า “ดู” อยู่ข้างหน้า ก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายวงเล็บที่ “ชื่อย่อของพระธรรม บท:ข้อ”

ยกตัวอย่าง คำอธิบายใน กิจการ 7:9

ฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้น  พวกพี่ชายของโยเซฟอีก 10 คน ดู ปฐก.29:31-30:24; 35:16-18

จ.    (เปรียบเทียบ บท:ข้อ กับ บท:ข้อ)

ในกรณีที่ต้องการจะเปรียบเทียบภายในพระธรรมเล่มเดียวกัน.

ยกตัวอย่าง คำอธิบาย 1เปโตร 4:12-19

4:12-19  เป็นการทบทวนเรื่องต่างๆ ที่เคยเขียนในบทอื่นๆ เช่น การทนทุกข์ของคริสตชน (เปรียบเทียบ 1:6-9 กับ 4:12-16,19) การทนทุกข์ของพระคริสต์ (เปรียบเทียบ 2:21-24 กับ 4:13) และการพิพากษาที่จะมาถึงเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา (เปรียบเทียบ 2:11-12 กับ 4:17-18)

ฉ.    (เปรียบเทียบ ขื่อย่อของพระธรรม บท:ข้อ)

ในกรณีที่ต้องการให้อ่านเปรียบเทียบจากพระธรรมอื่น.

ยกตัวอย่าง คำอธิบาย “ถูกยกขึ้นเทียมฟ้า” ใน มัทธิว 11:23

ถูกยกขึ้นเทียมฟ้า  กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมีอำนาจเหนือเมืองต่างๆ (เปรียบเทียบ อสย.14:13,15)

ช.    (เทียบกับ ขื่อย่อของพระธรรม บท:ข้อ)

ในกรณีที่ต้องการให้อ่านเปรียบเทียบจากพระธรรมอื่น.

ยกตัวอย่าง คำอธิบายใน กิจการ 9:25

สาวกบางคนมีบ้านติดกับกำแพงเมืองหรือมีบ้านอยู่ในกำแพงเมือง (เทียบกับ ยชว.2:15)

๒.การอ้างอิงคำอธิบายอื่น(Study Notes)

ก. ดูคำอธิบาย บท:ข้อ

    ยกตัวอย่าง มาระโก 8:28

     ยอห์นผู้ให้บัพติสมา  ดูคำอธิบาย 1:6และคำอธิบาย มธ.3:1

ข. ดูคำอธิบาย ชื่อย่อของพระธรรม บท:ข้อ

    ยกตัวอย่าง มาระโก 8:28

     ยอห์นผู้ให้บัพติสมา  ดูคำอธิบาย 1:6 และคำอธิบาย มธ.3:1

ค. ดูคำอธิบาย “...” ใน บท:ข้อ

    ยกตัวอย่าง กิจการ 13:1

     ชาวเมืองไซรีน  ดูคำอธิบาย “ชาวไซรีน” ใน 11:20

ง. ดูคำอธิบาย “...” ใน ชื่อย่อของพระธรรม บท:ข้อ

    ยกตัวอย่าง กิจการ 1:12

     ภูเขามะกอกเทศ  ดูคำอธิบาย “ภูเขา...มะกอกเทศ” ใน ลก.19:29

๓.การอ้างอิงคำในประมวลศัพท์(Word List)

    ดู “...” ในประมวลศัพท์

    ยกตัวอย่าง กิจการ 5:21

    พฤฒสภา  คือ สภายิว ดู “สภา” ในประมวลศัพท์

๔.การอ้างอิงคำในหน้าพิเศษ(Special Pages)

ก. ดู “...” ในหน้าพิเศษ

    ยกตัวอย่าง กิจการ 13:1

     บารนาบัส  ดู “ผู้ร่วมงานของเปาโล” ในหน้าพิเศษ

ข. ดูหัวข้อ “...” เรื่อง “...” ในหน้าพิเศษ

    ยกตัวอย่าง กิจการ 13:5

     ยอห์น  มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโก เป็นลูกพี่ลูกน้องของบารนาบัส (คส.4:10)และเป็นบุตรชายของมารีย์คนที่เปิดบ้านให้ใช้เป็นที่ประชุมนมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม (12:12)ดูหัวข้อ “มาระโก” เรื่อง “ผู้ร่วมงานของเปาโล” ในหน้าพิเศษ

๕.การอ้างอิงแผนที่(Maps)

ดู แผนที่ ... (ตำแหน่งอยู่ที่...)

ยกตัวอย่าง กันดารวิถี 12:16

ฮาเซโรท  อยู่ทางทิศใต้ของถิ่นทุรกันดารปาราน ดู แผนที่ อียิปต์และซีนาย ปี 1400-1200 ก่อน ค.ศ. (ตำแหน่งอยู่ที่ E4)

หมายเหตุเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นของผู้ศึกษา ขอเสนอให้ปรับแก้ดังนี้คือ

ดู แผนที่... (ตำแหน่งอยู่ที่...)

ฮาเซโรท  อยู่ทางทิศใต้ของถิ่นทุรกันดารปาราน ดู แผนที่ 2(ตำแหน่งอยู่ที่ E4)

๖.การอ้างอิงบทความพิเศษ (Sidebars)

ดูบทความพิเศษ บท:ข้อ

ในกรณีที่อ้างอิงบทความพิเศษในพระธรรมเดียวกัน

ยกตัวอย่าง เยเรมีย์ 6:2

บุตรีศิโยน  ... ดูบทความพิเศษ 4:31