Get Adobe Flash player

รายงานความคืบหน้าประจำปี 2014

รายงานความคืบหน้าประจำปี 2014

การเข้าถึงพระคัมภีร์ทั่วโลก

ปี 2014 เป็นปีที่จะต้องจารึกไว้สำหรับการแปลพระคัมภีร์ สมาคมพระคริสตธรรมทั่วโลกได้ช่วยทำให้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในภาษาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 51 ภาษา ส่งผลไปยังผู้คนมากกว่า 1.371 พันล้านคน แบ่งเป็นผู้ใช้ภาษาจีน 1.225 พันล้านคน และผู้ใช้ภาษาอื่นๆ 146 ล้านคน

ปี 2014 สมาคมพระคริสตธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน : แปลพระคัมภีร์ 30 ภาษา ที่มีผู้ใช้เกือบ 10 ล้านคน ซึ่งไม่เคยมีพระคัมภีร์เป็นภาษาของตัวเองมาก่อน 

ยกร่างคำแปลและแปลใหม่ จำนวน 21 ภาษา ที่มีผู้ใช้ 1.361 พันล้านคน

การเข้าถึงพระคัมภีร์ในปัจจุบัน

โครงการ 100 เล่มใน 1,000 วัน สิ้นสุดปี 2014 พระคัมภีร์ 70 % ได้รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ ตีพิมพ์แล้ว  30 %ทำให้ชุมชนมีคุณภาพดีขึ้น และอีก 40% อยู่ในขั้นตอนการเตรียมพิมพ์หรือกำลังพิมพ์

ห้องสมุดพระคัมภีร์ดิจิตอล

ห้องสมุดพระคัมภีร์ดิจิตอลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเราในการทำให้พระคัมภีร์เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเท่าที่จะเป็นไปได้ ปี 2014 เราได้ผ่านเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญ จบลงด้วยพระคัมภีร์ 1,014 ฉบับ ที่ได้รับการแปลทั้งแบบภาคพันธสัญญาและแบบคัดตอน รวม 816 ภาษา ซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากกว่า 4 พันล้านคน