Get Adobe Flash player

การประชุมเพื่อตรวจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

การประชุมเพื่อตรวจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

ในวันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 อาจารย์ Mark  Andrew Penner ที่ปรึกษาการแปลภาษามือ ได้เดินทางมาสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11

โดยในวันที่ 28-30 กันยายน 2016 มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และทีมภาษามือจาก  SILTranslation Consultants รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมฯ กรุงเทพฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความสอดคล้องในการแปลและการใช้คำศัพท์ต่างๆ   ในการประชุมมีทีมงานจาก Wycliffe Bible Translations Media Team เข้าร่วมถ่ายทำวีดีโอการประชุมในครั้งนี้ด้วย