Get Adobe Flash player

ศจ.คำฟอง แสงกุมาร ประธานองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย

พระ คัมภีร์ฉบับมาตรฐาน เป็นพระคัมภีร์ที่อ่านง่าย และขนาดตัวอักษรมีขนาดใหญ่ จึงเหมาะกับผู้มีปัญหาสายตาเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่จัดพิมพ์พระคัมภีร์ที่สามารถตอบสนองต่อคนทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 

                                                                                                                                                        ศจ.คำฟอง แสงกุมาร

                                                                                                             ประธานองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย

ศจ.ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา ศบ.คริสตจักรนาซารีนกรุงเทพฯ

แปล ใหม่ ทันสมัยภาษา พัฒนารูปเล่ม เต็มด้วยข้อมูล เพิ่มพูนจิตวิญญาณ อ่านอย่างใคร่ครวญทุกวัน

 

                                                                                              ศจ.ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา ศบ.คริสตจักรนาซารีนกรุงเทพฯ

 

ศจ.ขจร ใบนา ฝ่ายวิชาการพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

ขอบ คุณสมาคมฯ ที่ได้กรุณามอบพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานให้แก่ดิฉันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอน และเทศนาได้ถูกต้องตามสำเนาต้นฉบับภาษาเดิม คือภาษาฮีบรู อาราเมค และกรีก ซึ่งรับรองมาตรฐานการแปลโดยสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล สรุปแล้วจากการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแล้ว ขอบอกว่าเข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจนและได้แก้ไขคำแปลถูกต้อง ยอดเยี่ยมมาก ขอพระเจ้าอวยพร

 

                                                                                       ศจ.ขจร ใบนา ฝ่ายวิชาการพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

นางนงเยาว์ ไชยวิราช อนุศาสกโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

จาก การศึกษาพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานที่ท่านส่งให่ไปนั้น สังเกตุจากการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจนของเรื่อง และเนื้อหา มำให้เห็นภาพชัดเจน ไม่คลุมเครือเหมาะสำหรับคนทั่วไป ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคริสตธรรม

 

                                                                                                    นางนงเยาว์ ไชยวิราช อนุศาสกโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ศจ.แสง ศิริเธียรวานิชกุล ศบ.อาวุโส

ผม ใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ปี 1971 มา 20 ปี กว่าปี ไม่อยากเปลี่ยน แต่เมื่อได้รับพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน และเริ่มเปิดอ่าน สังเกตุ แต่ละเล่ม โครงร่างของเนื้อหาช่วยทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจ เนื้อหาของพระคัมภีร์ เล่มนั้นๆ ได้ดี และการแปลได้เนื้อความชัดเจนขึ้น

 

 

                                                                                                                                  ศจ.แสง ศิริเธียรวานิชกุล ศบ.อาวุโส