Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน ประธานสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย

ขอบ คุณพระเจ้าพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน ฉบับภาษาไทย เป็นฉบับที่ควรใช้ และน่าใช้เพราะเป็นการแปลที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย แม้อาจไม่คุ้นกันมากนัก แต่การใช้นานๆ ก็ทำให้เข้าใจและมีความเคยชิน ขอบคุณพระเจ้าถ้อยคำของพระองค์สดใหม่มีชีวิตทำให้ยิ่งอ่านยิ่งมีพลัง ยิ่งเข้าใกล้พระเจ้ายิ่งเกรงกลัวต่อการกระทำบาป และยังเห็นถึงพระคุณของพระองค์

 

 

                                                                              ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน ประธานสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์