Get Adobe Flash player

ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน ประธานสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย

ขอบ คุณพระเจ้าพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน ฉบับภาษาไทย เป็นฉบับที่ควรใช้ และน่าใช้เพราะเป็นการแปลที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย แม้อาจไม่คุ้นกันมากนัก แต่การใช้นานๆ ก็ทำให้เข้าใจและมีความเคยชิน ขอบคุณพระเจ้าถ้อยคำของพระองค์สดใหม่มีชีวิตทำให้ยิ่งอ่านยิ่งมีพลัง ยิ่งเข้าใกล้พระเจ้ายิ่งเกรงกลัวต่อการกระทำบาป และยังเห็นถึงพระคุณของพระองค์

 

 

                                                                              ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน ประธานสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย