Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

คุณสุชาติ สุขนิรันดร์ ประธานชมรมคริสเตียนสวนลุมพินี

การ เปลี่ยนแปลงแก้ไขในทางดีย่อมเป็นความเจริญมีความสำคัญต่อชีวิต พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานนี้ ได้ให้เพิ่มความรู้และป้องกันการเข้าใจผิด เพื่อผู้อ่านได้ตักตรวงพระวจนะเต็มขนาดความไพบูลย์โดยไม่ผิดเพี้ยน เรามักคุ้นเคยภาษาไทย จีน อังกฤษ ที่เรียงประโยค ประธาน กรรม กริยา คณะผู้แปลการเรียงประโยคภาาาฮีบรุและกรีกที่แตกต่างใน คำนำ และได้แปลต่...างจาก พระคัมภีร์บางฉบับ เกี่ยวกับ ( prophet) ผู้เผยวจนะแทนผู้พยากรณ์ ทำให้ผู้อ่านไม่สับสนกับ ( seer) ผู้ทำนาย ( 2 พศด 12: 15 ) ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย คือคุณลักษณะดีๆของพระคัมภีร์ฉบับที่ท่านกำลังถืออยู่

 

 

                                                                                             คุณสุชาติ สุขนิรันดร์ ประธานชมรมคริสเตียนสวนลุมพินี 2/6/2011

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์