Get Adobe Flash player

นางนงเยาว์ ไชยวิราช อนุศาสกโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

จาก การศึกษาพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานที่ท่านส่งให่ไปนั้น สังเกตุจากการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจนของเรื่อง และเนื้อหา มำให้เห็นภาพชัดเจน ไม่คลุมเครือเหมาะสำหรับคนทั่วไป ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคริสตธรรม

 

                                                                                                    นางนงเยาว์ ไชยวิราช อนุศาสกโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม