Get Adobe Flash player

ศจ.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย ศิษยาภิบาล คริสตจักรที่สองสามย่าน

มี รูปเล่มสวยงาม เนื้อกระดาษ บางดี มีคุณภาพ ไม่หนักและหนาจนเกินไป ขนาดตัวหนังสือเหมาะสมในการใช้ เป็นพระคัมภีร์ที่สมบูรณ์ ที่การแปลได้รับอ้างอิงจากหนังสือที่มีมาตรฐานหลายเล่ม มีการแปลภาษาที่สละสรวย อ่านเข้าใจง่ายโดยไม่ทิ้งความหมายเดิม ด้วยการ...พัฒนาปรับปรุงอย่างดีจากบุคลากรที่มีคุณภาพ และทุ่มเทความรู้ความสามารถ และของประทานด้านภาษา เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

 

 

                                                                                             ศจ.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย ศิษยาภิบาล คริสตจักรที่สองสามย่าน

ผป. ดร. สุวิทย์ ธีรกุลชน ประธานธรรมกิจ คริสตจักรสะพานเหลือง

"ตอน แรก ๆ ก็กังวลว่าจะคุ้นเคยกับข้อความที่เคยท่องจำกันมา หากแปลใหม่จะสับสน และเปลี่ยนได้ลำบาก แต่เมื่อได้อ่านแล้ว ก็รู้สึกว่า คำที่ใช้ช่วยทำให้เข้าใจง่าย และมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น...
ที่ชอบมาก ๆ คือ การมีบทนำในแต่ละเล่ม ทำให้การอ่านพระคัมภีร์มีความเข้าใจยิ่งขึ้น
การมีแผนที่แบบใหม่ที่ชัดเจน สวยงาม ทำให้เห็นภาพได้เป็นอย่างดี
การแปลที่ใช้คำที่มีความสม่ำเสมอในทุกตอน ก็ทำให้ชัดเจน มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำได้ดีมาก ๆ ครับ"

 

 

                                                                                        ผป. ดร. สุวิทย์ ธีรกุลชน ประธานธรรมกิจ คริสตจักรสะพานเหลือง

ธนกร ศิริสมุทร เภสัชกร

ขอบ คุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำ และอวยพระพรของพระองค์จนกระทั่งการแก้ไขคำแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์จากฉบับ 1971 มาเป็นฉบับมาตรฐาน 2011 เสร็จสมบูรณ์
ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้อ่านพระ คัมภีร์ฉบับ 1971 มาเป็นเวลานานอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี 1...993 ก็รู้สึกว่าเป็นฉบับที่ดีฉบับหนึ่ง กระทั่งได้มีโอกาสอ่านฉบับมาตรฐาน 2011 นอกเหนือไปจากการใช้ภาษาที่มีความสละสลวยมากขึ้น เข้าใจง่ายมากขึ้นนั้น ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในฉบับมาตรฐานที่สร้างความชื่นชมยินดีให้ผม คือ การแปลพระนามของพระเจ้าออกมาเป็นคำว่า "ยาเวห์" ทำให้คริสตชนได้รู้จักพระนามอันยิ่งใหญ่สูงสุดอันแท้จริงของพระองค์ สร้างความคุ้นเคยและความรักในพระนามนี้ให้กับคริสตชน เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเราได้รู้จักพระนามอันยิ่งใหญ่สุ งสุดนี้มาแล้ว
ประการต่อมาคือการใช้อักษรภาษาฮีบรูนำในพระธรรมสดุดีบทที่ 119 เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ถึงลักษณะอันแท้จริงดั้งเดิมตามฉบับฮีบรูที่ มีการใช้อักษรนำอักษรเดียวกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในรายะเอียดอีกด้วย แต่ไม่ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขการแปลพระคัมภีร์เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้า เป็นที่เข้าใจแก่คนทุกชาติทุกภาษาอีกสักกี่ครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ ความมีพลานุภาพ พระดำรัสที่ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ขอพระเกียรติสูงสุดจงมีแด่พระยาเวห์พระเจ้าของเราสืบไปเป็นนิตย์ อาเมน

"เพราะ ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดามสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย
(ฮบ.4:12; พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011

 

                                                                                       ธนกร ศิริสมุทร เภสัชกร

เสรี นามสกุล คำเปลี่ยน คริสตชนคาทอลิก

มั่น ใจได้กับการแปลที่ชัดเจนแม่นยำและเข้าใจง่าย เหมาะที่สุดสำหรับครสตชนและผู้ต้องการศึกษาพระวาจาอย่างมีชีวิตชีวาอีกฉบับ ที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับชาวไทย

 

 

                                                                                                                     เสรี นามสกุล คำเปลี่ยน คริสตชนคาทอลิก

คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผู้อำนวยการแผนกพระคัมภีร์ ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความ ยินดีกับสมาคมพระคริสตธรรมไทยสำหรับอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จในการประกาศ ข่าวดี เพื่อพี่น้องชาวไทยจะได้อ่านพระวาจา และสัมผัสความรักของพระเจ้าในชีวิต

 

คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล

ผู้อำนวยการแผนกพระคัมภีร์ ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย