Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

ศจ. ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสท์

ยินดี ที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมารตฐานได้เสร็จสิ้นลง เป็นผลงานของการทุ่มเทลงทุกทั้งเวลา แรงงาน ทุนทรัพย์ฯลฯ มากมาย มีคนจำนวนมากที่มีส่วนให้การทำพระคัมภีร์สำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม เชื่อว่าคนไทยจะสามารถเจ้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้ดีและชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 

                                                                             ศจ. ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสท์

ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์

พระ คัมภีร์ฉบับปี 2011 ให้ความสำคัญกับความหมายที่ถูกต้องตามต้นฉบับทุกคำตามตัวอักษร ตลอดจนโครงสร้างไวยกรณ์ รูปแบบทางวรรณกรรม ครอบคลุม ถึงวรรคตอนของประโยค ดังนั้นโดยหลักการแล้ว ผู้อ่านจะรับรู้ถึงเสียงของผู้เขียนพระคัมภีร์ (The Voice of the author ) ผ่านทางงานแปลที่รอบคอบ และพิถีพิถันเพื่อให้ตรงกับต้นฉบับที่สุด เช่นเดียวกับตัวโน๊ตที่ถูกต้องย่อมให้เสียงที่ถูกต้อง

 

ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์

ศจ.ชาตรี จิตตะโสภี ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี

นับ ว่าเป็นพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยที่ได้มาตรฐาน และการแปลก็ใกล้เคียงภาษาเดิมที่สุด ช่วยในการอ่าน และการเทศนาซึ่งเหมาะสำหรับ การใช้ในปัจจุบัน ผู้รับใช้ผู้นำและพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักร ควรนำมาใช้

 

ศจ.ชาตรี จิตตะโสภี

ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี

อ. พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ

ขอ ขมเชยในความพยายามของสมาคมฯ และกรรมการ รวมทั้งทีมงาน ที่ทำให้พระคัมภีร์ ฉบับมาตรฐานนี้ ออกมาสำเร็จ หลักการที่ใช้ในการเทียบเคียงกับภาษาเดิม เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้เต็มที่ ที่โดดเด่นขึ้นมาอีกมาก คือ มีบทแนะนำพระคัมภีร์แต่ละเล่ม อีกทั้งมีเกล็ดความรู้ตอนท้ายเล่ม ด้วยถือว่าเป็นมากกว่าแค่พระคัมภีร์

อ. พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

ศิษยาภิบาลคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์