Get Adobe Flash player

คุณสุชาติ สุขนิรันดร์ ประธานชมรมคริสเตียนสวนลุมพินี

การ เปลี่ยนแปลงแก้ไขในทางดีย่อมเป็นความเจริญมีความสำคัญต่อชีวิต พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานนี้ ได้ให้เพิ่มความรู้และป้องกันการเข้าใจผิด เพื่อผู้อ่านได้ตักตรวงพระวจนะเต็มขนาดความไพบูลย์โดยไม่ผิดเพี้ยน เรามักคุ้นเคยภาษาไทย จีน อังกฤษ ที่เรียงประโยค ประธาน กรรม กริยา คณะผู้แปลการเรียงประโยคภาาาฮีบรุและกรีกที่แตกต่างใน คำนำ และได้แปลต่...างจาก พระคัมภีร์บางฉบับ เกี่ยวกับ ( prophet) ผู้เผยวจนะแทนผู้พยากรณ์ ทำให้ผู้อ่านไม่สับสนกับ ( seer) ผู้ทำนาย ( 2 พศด 12: 15 ) ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย คือคุณลักษณะดีๆของพระคัมภีร์ฉบับที่ท่านกำลังถืออยู่

 

 

                                                                                             คุณสุชาติ สุขนิรันดร์ ประธานชมรมคริสเตียนสวนลุมพินี 2/6/2011

บาทหลวงทัศไนย์ คมกฤส อาจารย์สอนพระคัมภีร์ - วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม

พระ คริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน ที่เพิ่งจัดพิมพ์เสร็จ สวยงามน่าอ่านมาก ภาพสีอัญมณีและแผนที่ประกอบก็สวยงาม น่าจะเป็นประโยชน์ช่วยในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรให้ทุกคนที่มีส่วนในการจัดพิมพ์ได้ร่วมงานอย่างเข้ม แข็งต่อไปเพื่อทำให้พระวาจาของพระเจ้า ซึ่งดำรงอยู่ตลอดไป ได้รุดหน้าไปและได้รับความเคารพนับถือทั่วทุกแห่งหน

 

                                                                                                                                               บาทหลวงทัศไนย์ คมกฤส

                                                                                                            อาจารย์สอนพระคัมภีร์ - วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม

จิรยุทธ วจขะถาวรชัย พันธกร

พระ คริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน ถือว่าเป็นของประทานที่พิเศษสุดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้แก่ประชากร ชาวไทยในเวลานี้ เพื่อเป็นสื่อสากลในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความเป็นเอกภาพผ่านทางถ้อยคำแห่งพระวจนะที่เป็นภาษาไทย และเพื่อให้ผู้ปรารถนา...จะรู้จักพระเจ้าในทุกระดับการศึกษา สามารถอ่านได้โดยไม่มีกำแพงภาษามาขวางกั้น ซึ่งเชื่อว่าจะนำความคิดความจริง และความเชื่อของผู้อ่านทุกคนมาถึงพระคุณความรักของพระองค์พระเยซูคริสต์ใน ที่สุด

 

 

                                                                                                                                           จิรยุทธ วจขะถาวรชัย พันธกร

ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน ประธานสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย

ขอบ คุณพระเจ้าพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน ฉบับภาษาไทย เป็นฉบับที่ควรใช้ และน่าใช้เพราะเป็นการแปลที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย แม้อาจไม่คุ้นกันมากนัก แต่การใช้นานๆ ก็ทำให้เข้าใจและมีความเคยชิน ขอบคุณพระเจ้าถ้อยคำของพระองค์สดใหม่มีชีวิตทำให้ยิ่งอ่านยิ่งมีพลัง ยิ่งเข้าใกล้พระเจ้ายิ่งเกรงกลัวต่อการกระทำบาป และยังเห็นถึงพระคุณของพระองค์

 

 

                                                                              ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน ประธานสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย

ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย ศิษยาภิบาลคริสตจักรนครเชียงใหม่

ขอ ขอบคุณทีมงานของสมาคมฯ ที่ได้อุทิศตนทุ่มเทในการผลิตพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเพื่อผู้อ่านภาษาไทยที่ แสวงหาสัจธรรม แห่งชีวิต ข้าพเจ้าขอกล่าวคำนิยมว่า ที่สุด ที่สุดแห่งความเพียร บทพิสูจน์คือ ใช้เวลายาวนานถึง 14 ปี ใช้บุคคลากรที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก...และกระบวนการแห่งความรอบคอบในทุกมิติ โดยคำนึงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะถึงผู้อ่านภาษาไทยทุกระดับ รูปทรงของพระคัมภีร์ฉบับนี้สวย ดูมีค่า น่าใช้ น่ามีไว้เป็นสมบัติส่วนตัว

 

 

                                                                                              ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย ศิษยาภิบาลคริสตจักรนครเชียงใหม่