Get Adobe Flash player

มอบพระคัมภีร์ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ และเขตดอนเมือง

     สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้นำ "พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน" ไปมอบแก่โรงเรียน 35 แห่งในกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง บางโรงเรียนเราได้พบกับผู้อำนวยการ บ้างก็พบอาจารย์ฝ่ายวิชาการ หรือคุณครูบรรณารักษ์ เราได้มีโอกาสแนะนำพระคัมภีร์ที่นำไปมอบว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร มีความพิเศษและความสำคัญอย่างไร แทบทุกโรงเรียนที่เราไปให้การตอบรับอย่างดี ทุกคนต่างชื่นชมเพราะรูปเล่มที่สวยงาม ภาพประกอบที่น่าสนใจ รวมถึงมีแผนที่สี่สีท้ายเล่มที่ช่วยในการศึกษาเปรียบเทียบกับแผนที่ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนาด้วย ไม่เพียงเท่านั้นเกือบทุกโรงเรียนบอกว่าห้องสมุดของตนยังไม่เคยมีพระคัมภีร์เต็มเล่มมาก่อน เมื่อมีนักเรียนมาถามหาเพื่อทำรายงานก็ไม่สามารถหาได้ แม้แต่โรงเรียนใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ในกรุงเทพฯ ก็ยังไม่มี แล้วโรงเรียนอีกมากมายกว่าสามหมื่นแห่งในประเทศไทยก็คงยังไม่เคยมีพระคัมภีร์เต็มเล่มในห้องสมุดเช่นกัน

     การที่เราได้ออกไปพบปะโรงเรียนยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าพระเจ้าทรงนำให้เราริเริ่มพันธกิจยิ่งใหญ่นี้ แม้เราจะเคยมองว่าเป็นพันธกิจที่ใหญ่เกินตัว แต่หากเราไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่ม เราเชื่อแน่ว่างานที่พระเจ้าทรงริเริ่มและมอบหมายให้เราทำนั้นพระเจ้าจะทรงนำไปสู่ความสำเร็จ แม้ตอนนี้ดูเหมือนเรายังขาดกำลัง ขาดทรัพยากรหลายอย่าง แต่เราไม่ขาดความเชื่อว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดช และจะช่วยนำให้เยาวชนไทยอีกมากมายที่มีโอกาสได้อ่าน ได้รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้

ร่วมถวายสนับสนุนโครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน”
https://thai.bible/schoolbible/home/

 

โรงเรียนในเขตบางซื่อ และเขตดอนเมือง ได้แก่

     - โรงเรียนโยธินบูรณะ

     - โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

     - โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

     - โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

     - โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

     - โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

     - โรงเรียนสีกัน (วัฒนานนท์อุปถัมภ์)

     - โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา