Get Adobe Flash player

อบรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านสันติสุข

 

     เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2018 โรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรม “การอบรมจริยธรรม” ให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีอาจารย์จากคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แม่จัน เป็นผู้อบรม แม้ 80% ของนักเรียนทั้งโรงเรียนจะเป็นคริสเตียน แต่นับเป็นครั้งแรกที่มีการอบรมจริยธรรมแบบคริสเตียนในโรงเรียนรัฐบาลแห่งนี้

     คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แม่จัน เป็นหนึ่งในคริสตจักรที่เป็นตัวแทนของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ในการนำ “พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน” ไปมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาลในชุมชนของตน ตามโครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมอบพระคัมภีร์ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งมีอยู่ 30,435 แห่งทั่วประเทศ

     โครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน” นอกจากจะทำให้เยาวชนไทยจำนวนมากมีโอกาสเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าแล้ว ยังทำให้คริสตจักรทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าไปสร้างสัมพันธ์กับโรงเรียนรัฐบาลในชุมชน เพื่อจะมีโอกาสทำพันธกิจกับโรงเรียน เช่นการจัดอบรมจริยธรรม ที่เกิดขึ้นนี้ เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเยาวชนไทย เริ่มจากได้มีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระองค์ ไปสู่การได้ยิน ได้เรียนรู้ และรู้จักพระองค์ ผ่านทาง “พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน” เล่มนี้

     หากท่านปรารถนาให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสดีๆ เหมือนนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติสุข โปรดสนับสนุน โครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน” โดยการถวาย อธิษฐานเผื่อ ช่วยมอบพระคัมภีร์ และบอกต่อผู้ที่ท่านรู้จัก

ร่วมถวายสนับสนุนโครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน”
https://thai.bible/schoolbible/home