Get Adobe Flash player

Bible to school story

500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน

 

หลักการและเหตุผล

     เนื่องจากปี 2017 เป็นปีแห่งการฉลองการครบรอบ 500 ปีของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ การปฏิรูปศาสนาซึ่งนำโดยท่านมาร์ติน ลูเทอร์ เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงความสำคัญของการปฏิรูปศาสนานี้ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่มาร์ติน ลูเทอร์ได้ทำในการปฏิรูปคือ ทำให้สามัญชนได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ด้วยภาษาที่ตัวเองเข้าใจ ก่อนการปฏิรูป สามัญชนไม่มีสิทธิ์อ่านพระคัมภีร์เพราะไม่เข้าใจภาษาละติน มีเพียงบรรดานักบวชที่รู้ภาษาละตินเท่านั้นที่อ่านได้ มาร์ติน ลูเทอร์ ไม่เพียงเรียกร้องสิทธิ์ให้สามัญชนได้อ่านพระคัมภีร์ ท่านยังลงมือแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นภาษาที่สามัญชนสามารถอ่านได้ ตั้งแต่นั้นมาพระคัมภีร์ก็ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้สามัญชนได้อ่านพระคัมภีร์ในภาษาของตนเอง ซึ่งพระคัมภีร์ภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น

     นอกจากนี้รัฐบาลไทยได้มีมติตามร่างพระราชบัญญัติที่ 49/2559 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนไทยได้เข้าใจและรู้จักหลักธรรมของแต่ละศาสนาในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรองดองระหว่างศาสนาต่างๆ และสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา พระราชบัญญัตินี้มีแผนยุทธศาสตร์ที่รวมถึงการให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ความเชื่อที่ถูกต้องของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย สมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงขอใช้โอกาสนี้ในการนำความรู้ความเข้าใจเรื่องความเชื่อของคริสตชนเข้าสู่โรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยการมอบพระคัมภีร์ไทยฉบับมาตรฐาน 2011ซึ่งจัดพิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทยให้กับห้องสมุดโรงเรียนของรัฐบาลที่มีอยู่มากกว่า 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

 

เป้าหมาย

มอบพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับโรงเรียน ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล 30,435 แห่งทั่วประเทศ*

* จำนวนโรงเรียนอ้างอิงจากข้อมูลของกลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

 

แผนงานและขั้นตอนในการดำเนินงาน

     1. สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นเจ้าของโครงการ ดำเนินการผลิต และจัดส่งพระคริสตธรรมคัมภีร์แก่โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดของรัฐบาล

     2. สมาคมพระคริสตธรรมไทยออกจดหมายเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร คริสตจักรต่างๆ และคริสตชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ โดยการถวายทรัพย์เพื่อซื้อพระคัมภีร์ จำนวนเล่มตามกำลังของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากจำนวนโรงเรียนมีมากกว่าจำนวนคริสตจักร (คริสตจักรในประเทศไทยทั้งหมดมีประมาณ 5,000 แห่งทั่วประเทศ)

     3. สมาคมพระคริสตธรรมไทยจัดพิมพ์พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011พร้อมภาพประกอบสี ปกแข็ง ขอบทอง โดยพิมพ์ข้อความบนปกว่า

“ฉลองครบรอบ 500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน”

ภายในเล่มมีข้อมูลประวัติโดยย่อของมาร์ติน ลูเทอร์ และหลักข้อเชื่อพื้นฐานของโปรเตสแตนต์

     4. การดำเนินการ แบ่งออกเป็นสามระยะ ดังนี้

 

ช่วงเวลา

กำหนดการ

ระยะแรก

ม.ค.-ธ.ค. 2018

จัดพิมพ์และมอบพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียนจำนวน 10,000 เล่มโดยมอบแก่โรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน แล้วจึงขยายไปยังต่างจังหวัด

ระยะที่สอง

ม.ค.-ธ.ค. 2019

จัดพิมพ์และมอบพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียนจำนวน 10,000 เล่ม

ระยะที่สาม

ม.ค.-ธ.ค. 2020

จัดพิมพ์และมอบพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียนจำนวน 10,435 เล่ม

     การส่งมอบใช้วิธีติดต่อยังตัวแทนผู้นำคริสตชน หรือคริสตจักรในท้องถิ่น ให้นำพระคัมภีร์ไปส่งมอบด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคริสตจักรและโรงเรียน และนำไปสู่ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเชิญศิษยาภิบาลในคริสตจักรท้องถิ่นไปให้ความรู้ที่ถูกต้องของคริสต์ศาสนาแก่นักเรียนทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและรู้จักหลักธรรมของแต่ละศาสนา และเพื่อให้เกิดความปรองดองระหว่างศาสนาต่างๆ