Get Adobe Flash player

สัปดาห์ระลึกพระคัมภีร์

 
สัปดาห์ระลึกพระคัมภีร์ 
"เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์"

 เรียน ผู้ถวายทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆ พันธกิจของสมาคมพระคริสตธรรมไทยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ผมในนามตัวแทนของสมาคมฯ และพนักงานทุกคน ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ที่ท่านได้มีส่วนร่วมรับใช้กับเรา ทั้งในการอธิษฐานเผื่อ และการถวายทรัพย์ ซึ่งทำให้พันธกิจหลายอย่างของเราสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
ในการประชุมสมัชชาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รายงานผลการดำเนินงาน และ้มีพิธีมอบถวายพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับไทย-อังกฤษ (THSV-ESV) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีทั้งสมาชิกสมาคมฯ และพี่น้องคริสตชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากถึง 402 คน พระคัมภีร์ฉบับไทย-อังกฤษในวันนั้นสามารถจำหน่ายได้หมดในเวลาอันรวดเร็วและมียอดสั่งจองอีกจำนวนมาก   ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องคริสตชนไทยรักในการอ่านพระวจนะของพระองค์
สมาคมฯ จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์สำหรับเยาวชน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ปีนี้เป็นปีที่ 11 มีเยาวชนจากทุกภาคทั่วประเทศทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่ได้เป็น ผ่านการแข่งขันในโครงการนี้จำนวนมากและเติบโตขึ้น เด็กหลายคนมาเชื่อในพระเจ้าผ่านการอ่านพระวจนะเพื่อแข่งขัน อีกทั้งยังนำพาให้ครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าอีกด้วย
ในทุกๆ ไตรมาส สมาคมฯ จะจัดส่งวารสารคริสตสายสัมพันธ์ไปยังสมาชิก,ผู้ถวาย,โบสถ์,วัด,องค์กรคริสตชนต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สมาคมฯ จะติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์พันธกิจของเราไปยังท่าน อีกทั้งยังมีคำพยานชีวิตที่หนุนใจ สาระเพื่อให้ความรู้และข้อคิดในชีวิตประจำวัน ขอบคุณพระเจ้าที่หลายท่านได้นำไปใช้เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณด้วย
พันธกิจของสมาคมฯ ยังมีอีกมากมายหลายด้าน ได้แก่ พันธกิจหลักด้านการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษากะเหรี่ยงโปว์และภาษาอุรักลาโวจ รวมทั้งภาษามือก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการการแปลภาษากะเหรี่ยงโปว์ได้จัดพิมพ์หมวดเบญจบรรณออกเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม พระคัมภีร์ฉบับศึกษายังคืบหน้าไปไม่มากนัก และยังต้องการผู้เขียนเพิ่มเติม
ปี 2013 จะเป็นปีแรกที่สมาคมฯ จะบริหารโดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล กลับต้องให้ความช่วยเหลือแก่สมาคมพระคริสตธรรมอื่นๆ ดังนั้นสมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงต้องการความช่วยเหลือจากท่านเพิ่มขึ้น ขอท่านอธิษฐานเผื่อสมาคมพระคริสตธรรมไทยที่พระเจ้าจะทรงนำและจัดเตรียมทุกอย่างตามความจำเป็นต่อไป
ขอพระเจ้าเทพระพรจากเบื้องบนมายังท่านและครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและงานรับใช้ที่ท่านทำอยู่ ขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านเสมอไป
 
โดยความเคารพในพระคริสต์
ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย
เลขาธิการ