Get Adobe Flash player

ศาสนาจารย์เหล่า หยกเกีย

ศาสนาจารย์เหล่า หยกเกีย เกิดในครอบครัวคริสเตียนที่เข้มแข็ง เป็นบุตรีคนเล็กของ ศจ.เหล่า เจ๊กเอี๊ยง ศาสนาจารย์ของสภาคริสตจักรเนียตัง สังกัดคริสตจักรเพรสไบทีเรียนอังกฤษ เป็นผู้อำนวยการและอาจารย์สอนประจำที่ โรงเรียนพระคริสตธรรมป้วยลี่ ที่เมืองซัวเถา กวางตุ้ง ประเทศจีน คุณแม่เป็นผู้ปกครองคริสตจักรซีโอน ที่เมืองซัวเถา มีพี่ชาย 5 คน พี่สาว 5 คน ท่านได้รับเกียรติท่ามกลางพี่ๆ ยกย่องให้ท่านมีนามว่า เบนยามิน (น้องชายโยเซฟ) ในวัยเด็ก ท่านมีสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย ครั้งหนึ่งคุณแม่ท่านถามว่า “ทำไมหนูเจ็บป่วยหนักๆ หลายครั้งแต่ยังไม่ตาย” ด้วยวัยเพียง 5-6 ขวบท่านตอบว่า “พระเจ้าทรงรักษาหนูไว้เพื่อจะกระทำพระราชกิจของพระเจ้า”และสองแม่ลูกก็เริ่มต้นอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระเจ้า ตั้งแต่นั้นมา

เมื่อเข้าสู่วัยสาว ท่านได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้า เพราะมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้า ท่านเรียนในโรงเรียนคริสเตียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ท่านจึงได้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันอยู่กับพระเจ้า และได้มีโอกาสออกร่วมรับใช้ในงานประกาศต่างๆด้วย ท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าในการประชุมฟื้นฟูที่คริสตจักรซีโอน เมื่อวันที่27 มิถุนายน 1937 ในขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับในใจท่าน ให้ท่านได้ระลึกถึงความรักของพระคริสต์ และพระองค์ได้ยื่นพระหัตถ์มาทางท่าน และตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา” ในขณะนั้นเอง ท่านจึงทูลพระองค์ว่า“ข้าพระองค์อยู่นี่พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด” หลังจากถวายตัวรับใช้แล้ว พระเจ้าให้ท่านได้ประสบความทุกข์ยากมากมายตั้งแต่ภัยจากสงคราม โลกครั้งที่สอง บ้านถูกระเบิด คุณแม่เสียชีวิต วิญญาณจิตของท่านเต็มไปด้วยความเศร้าสลด จนไม่สามารถอธิบายได้ และยังมีโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาคุกคามชีวิตของท่านอีก ในเวลานั้นท่านยังไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า จนกระทั่งท่านได้รับการฟื้นฟูจิตใจจากพระคำพระเจ้า สดุดี119:71 “ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้ถึงกฎ

เกณฑ์ของพระองค์และ โยบ42:5 “ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์” เมื่อจิตใจสงบสุขแล้ว พี่สาวคนที่สี่ได้มาพาท่านจากซัวเถาไปหาที่อยู่ใหม่ ในชนบท เนื่องจากสงครามยังไม่สงบ ในขณะที่ร่างกายท่านก็อ่อนแอ และพระเจ้าก็ได้ดลใจให้ผู้ปกครองหญิงที่เคยอยู่ที่คริสตจักรเบธเอลที่ซัวเถา ชื่อ เฮียกเซ็ง ซึ่งได้พาลูกๆ หนีสงครามไปอยู่ที่ชนบทที่เรียกว่า เกียกึง ได้รับท่านไปอยู่กับครอบครัวของเธอ และได้ดูแลอย่างดีเหมือนลูก ท่านจึงเคารพรักดุจดังแม่ และจารึกในใจท่านตลอดมาไม่เคยลืม คุณแม่เฮียกเซ็งยังบอกกับท่านอีกด้วยว่า พระเจ้าทรงมอบท่านไว้เธอเหมือนกับเด็กทารกที่กำลังกินนมแม่อยู่ เธออธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าว่า เธอยินดีจะลดปีเดือนชีวิตของเธอเพื่อมาเพิ่มให้ท่าน เพื่อท่านจะเป็นผู้รับ

ใช้ของพระเจ้าต่อไป

เดือนพฤษภาคม1947 พระเจ้าทรงนำท่านมาอยู่ที่เมืองไทยกับพี่สาวคนที่สาม ซึ่งเป็นภรรยาของ ผป.ซุ้ย เลียนษี ที่เพชรบุรี ชีวิตของท่านก็เริ่มได้รับความสุขสบาย และพระเจ้าก็ทรงซ่อมแซมร่างกาย จิตใจ และวิญญาณจิตของท่าน พระเจ้าทรงปลุกท่านให้ระลึกถึงนิมิตการทรงเรียกและการได้ถวายตัวเมื่อ 14 ปีก่อน

ท่านได้เข้าศึกษาและเตรียมตัวที่จะปรนนิบัติพระเจ้ากับสถาบันที่อบรมพระคริสตธรรมของคริสตจักรภาคที่7 เมื่อสำเร็จการศึกษา ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูศาสนา ไปรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรตะพานหิน จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นคริสตจักรเปิดใหม่ของภาคที่ 7 ในปี 1951 ท่านได้ร่วมรับใช้กับคณะธรรมกิจและพี่น้องที่นั่น ได้ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า แสวงหาแกะที่หลงหาย นำมาสู่การกลับใจใหม่

ต่อมา ท่านได้รับเชิญให้มารับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรศรีพิมลธรรม จ.เพชรบุรีโดยรับผิดชอบส่วนภาคภาษาจีน และในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 1961 ซึ่งเป็นวันฉลองครบรอบ 100 ปี คริสตจักรศรีพิมลธรรม ท่านได้รับการสถาปนาให้เป็นศาสนาจารย์หญิงคนแรกในประเทศไทย ประกอบพิธีโดย ศจ.พ่วงอรรฆภิญญ์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย นอกจากนี้ ท่านยังได้เป็นศาสนาจารย์ภาค 8 ประจำคริสตจักรจีนเพชรบุรี คริสตจักรราชบุรี คริสตจักรทับสะแก คริสตจักรชุมพร คริสตจักรบ้านดอน แห่งละ 2 เดือน และท่านยังเป็นศาสนาจารย์ประจำที่โรงพยาบาลซุ้ย เลียนษี ช่วยในเรื่องการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าทางวิทยุ

ในปี1965 ได้รับใช้พระเจ้าที่โรงเรียนพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ ของคริสตจักรภาคที่ 7 ในปี 1972 รับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรสะพานเหลือง กรุงเทพฯสังกัดภาคที่ 7 ในปี 1978 รับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรจี่เต๋าตึ้ง ฮ่องกง สังกัดคริสตจักรภาคฮ่องกง สภาคริสตจักรในประเทศจีนจนเกษียณอายุในปี 1984ในระหว่างที่รับใช้ ท่านได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนประเทศอิสราเอลในปี 1962ประเทศแคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส และกรีกในปี 1978 เพื่อดูงานเรื่องการปกครองคริสตจักร

ศจ.เหล่า หยกเกีย เป็นคนที่ใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่ง ท่านยังได้เข้าศึกษาวิชาศาสนศาสตร์ของศาสนาจารย์ จนได้รับ

-                   ปริญญาตรีศาสนศาสตร์ โรงเรียนพระคริสตธรรมเกียงเต๋าฮ่องกง

-                   ปริญญาโทศาสนศาสตร์ของศาสนาจารย์ สภาการศึกษาของประเทศจีน ฮ่องกง

-                   ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เมื่อท่านเกษียณอายุที่ฮ่องกงแล้ว ตั้งใจจะกลับประเทศไทยเพื่อตอบแทนพระคุณพระเจ้า จะปรนนิบัติพระเจ้าโดยไม่รับเงินเดือนจากคริสตจักรใดๆเมื่ออธิษฐานทูลถามน้ำพระทัยพระเจ้า และได้รับคำตอบแล้ว ท่านจึงถวาย

ตัวและทรัพย์ที่สะสมไว้นั้นแด่พระเจ้า ท่านได้ใช้เงินเดือนประจำของศาสนาจารย์ที่คริสตจักรฮ่องกงส่งให้ทุกเดือนจนบัดนี้

ท่านเดินทางกลับมาประเทศไทยในปี1993 มาที่คริสตจักรจีนเพชรบุรีสังกัดภาคที่ 8 ซึ่งเพิ่งแยกตัวออกจากคริสตจักรศรีพิมลธรรม จิตใจของท่านนึกถึงพี่สาว คือ ผป.ชิบฮุย และพี่เขย คือ ผป.ซุ้ย เลียนษี เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ทำพระราชกิจของพระเจ้าที่คริสตจักรศรีพิมลธรรม ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีน ดูแลครอบครัวสมาชิกอย่างจริงใจและสุดกำลัง ท่านเองได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์หญิงคนแรกที่นี่ และคริสตจักรจีนเพชรบุรีกับคริสตจักรศรีพิมลธรรมก็เหมือนเป็นคริสตจักรพี่น้อง ท่านจึงตั้งใจจะปรนนิบัติพระเจ้าที่นี่โดยไม่รับเงินเดือน ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ และตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ท่านมีแต่ให้

ในปี1995 พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจให้ท่านถวายเงิน 750,000 บาท ที่ท่านสะสมไว้ ตั้งเป็นกองทุนการศึกษา ใช้ชื่อ “ทุนการศึกษาศาสนาจารย์เหล่า หยกเกียของคริสตจักรจีนเพชรบุรี” สำหรับลูกหลานของสมาชิกตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี เพื่อส่งเสริมให้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ลืมพระกรุณาคุณของพระเจ้า มานมัสการพระเจ้าเป็นประจำ โดยจะแจกใน

วันฉลองครบรอบพระวิหารทุกปี

ศจ.เหล่า หยกเกีย เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความถ่อมใจ และยำเกรงพระเจ้าจนเป็นที่ประจักษ์ ท่านยังเตือนสติสมาชิกด้วยการแจกข้อพระคัมภีร์ สุภาษิต22:4 “บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้า คือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิต”ใส่กรอบสวยงาม แจกให้กับสมาชิกทุกครอบครัว แม้การจัดนมัสการขอบคุณ พระเจ้า 100 ปีของท่านครั้งนี้ ท่านก็ไม่อนุญาตให้จัดเนื่องจากท่านไม่ต้องการให้ใครยกเรื่องของท่านเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ต้องการ

รบกวนใคร แต่ท่านเองกลับเตรียมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อถวายแด่คริสตจักรสำหรับจัดเลี้ยงเล็กๆให้กับสมาชิก โดยย้ำว่าห้ามใช้เงินของคริสตจักร ดังนั้นคณะกรรมการจัดงานจึงจำเป็นต้องปิดบังความจริงหลายประการกับท่าน

เพื่อให้งานนี้เกิดขึ้นได้การเป็นแบบอย่างที่ดีของท่านยังมีอีกหลายด้าน ทั้งด้านความรัก ความเชื่อการให้ การใส่ใจดูแล การอธิษฐาน และอีกมากมาย ซึ่งท่านทั้งหลายจะได้อ่านบางส่วนจากข้อเขียนของคนใกล้ชิดของท่านในหนังสือเล่มนี้คริสตจักรจีนเพชรบุรี ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าที่เปี่ยมล้นด้วยความเชื่อ และบริบูรณ์ด้วยการประพฤติ ควรค่าแก่การเคารพรัก ที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้ท่านนี้..ศาสนาจารย์เหล่า หยกเกีย