Get Adobe Flash player

ความหมายแท้ของคำว่า เรมา (Rhema)

    ปัจจุบันนี้มีคริสเตียนบางกลุ่มนิยมเน้นใช้คำว่า “เรมา” (rhema) อย่างมาก โดยอ้างว่า “เรมา” คือถ้อยคำที่ผู้นำได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้า ถือเป็นสิทธิอำนาจสูงสุด หรือ เป็นวิธีการเปิดเผยของพระเจ้าที่ให้แก่ผู้นำโดยตรง แต่ข้อเท็จจริงก็คือ เราต้องถามตัวเราเองก่อนว่า ความหมายแท้จริงของคำว่า “เรมา” ตามพระคริสตธรรมคัมภีร์คืออะไร? มีความหมายตามที่บางกลุ่มได้อ้างหรือไม่? 

     ในบทความข้างล่างนี้ ศจ.ดร. เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมใทยได้อธิบายความหมายของคำว่า “เรมา” (rhema) ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยอ้างอิงจากต้นฉบับภาษากรีก คลิกเพื่ออ่าน