Get Adobe Flash player

คลิปภาพประกอบเสียงอ่าน Lumo Project

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอนำเสนอคลิปภาพประกอบเสียงอ่านพระคัมภีร์

เริ่มต้นกันที่พระธรรมมาระโก โดยทุกคลิปมีการบรรยายสรุปเนื้อหาพระคัมภีร์เพิ่มเติมในตอนท้าย

เพื่อเพิ่มอรรถรสและความเข้าใจในการศึกษาพระธรรมด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น