Get Adobe Flash player

เชิญร่วมทัศนศึกษาประเทศอิสราเอล

 
** ปิดรับสมัครแล้ว**
 
ขอเชิญพี่น้องคริสเตียน สนใจศึกษาพระคัมภีร์ ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอิสราเอลกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ในหัวข้อ ดาวิดกับพระคริสต์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2018
 
     นำทีมและบรรยายโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย ท่านเป็นนักวิชาการทางพระคัมภีร์เดิม เป็นนักแปล นักเขียน นักเทศน์ และเป็นอาจารย์สอนในสถาบันพระคริสตธรรม การทัศนศึกษานี้ท่านจะได้เห็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ และจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความเชื่อ ความเข้าใจ และความสามารถในการถ่ายทอดพระวจนะพระเจ้าของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
 
คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม