Get Adobe Flash player

ท่องดินแดน 2 ประเทศ อิสราเอลและจอร์แดน

ขอเชิญพี่น้องคริสตชน ร่วมทัศนศึกษากับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ท่องดินแดนพระคัมภีร์ 2 ประเทศ
อิสราเอลและจอร์แดน เจาะลึกโลกพระคัมภีร์ ในหัวข้อ "อับราฮัมกับพระคริสต์" วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2018
 

     นำทีมและบรรยายโดย อ.ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย ท่านเป็นนักวิชาการทางพระคัมภีร์เดิม/ใหม่  เป็นนักแปล นักเขียน นักเทศน์ และเป็นอาจารย์สอนในสถาบันพระคริสตธรรม ขอเชิญสัมผัสบรรยากาศ และชมโบราณสถานต่างๆ ในโลกพระคัมภีร์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในความเชื่อของคริสตชน อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการถ่ายทอดพระวจนะพระเจ้าให้กับผู้อื่น

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดการเดินทาง