Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

โครงการ "พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า"

โครงการ "พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า"
สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ทำโครงการ"พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า"เพื่อระดมทุนนำไปซื้อพระคัมภีร์มอบให้แก่พี่น้อง 7 ชนเผ่าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 สมาคมฯ ได้นำพระคัมภีร์ส่วนแรก มอบให้แก่ตัวแทนผู้รับใช้พระเจ้าจาก 7 ชนเผ่า ดังต่อไปนี้ พระคัมภีร์ภาษาอาข่า 153 เล่ม พระคัมภีร์ภาษาม้งขาว 28 เล่ม พระคัมภีร์ภาษากะเหรี่ยงสะกอ 40 เล่ม พระคัมภีร์ภาษาเมี่ยน 35 เล่ม พระคัมภีร์ภาษาฉาน 39 เล่ม พระคัมภีร์ภาษาลาหู่ 37 เล่ม พระคัมภีร์เบญจบรรณภาษากะเหรี่ยงโปว์ 143 เล่ม

จากการพูดคุยกับตัวแทนจากทั้ง 7 ชนเผ่า ทำให้ทราบว่ายังมีพี่น้องชนเผ่าอีกจำนวนมากที่ยังต้องการพระวจนะของพระเจ้า โดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่ บางแห่งพระเจ้าโปรดนำให้มีคนรับเชื่อทั้งหมู่บ้าน พี่น้องเหล่านั้นยังขาดทั้งผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณและพระคัมภีร์ สมาคมฯ ยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไป ท่านที่ประสงค์จะถวายเพื่อโครงการนี้สามารถถวายทรัพย์ให้แก่สมาคมฯ โดยระบุเพื่อ โครงการ "พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า"

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์