Get Adobe Flash player

โครงการ "พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า"

โครงการ "พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า"
สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ทำโครงการ"พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า"เพื่อระดมทุนนำไปซื้อพระคัมภีร์มอบให้แก่พี่น้อง 7 ชนเผ่าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 สมาคมฯ ได้นำพระคัมภีร์ส่วนแรก มอบให้แก่ตัวแทนผู้รับใช้พระเจ้าจาก 7 ชนเผ่า ดังต่อไปนี้ พระคัมภีร์ภาษาอาข่า 153 เล่ม พระคัมภีร์ภาษาม้งขาว 28 เล่ม พระคัมภีร์ภาษากะเหรี่ยงสะกอ 40 เล่ม พระคัมภีร์ภาษาเมี่ยน 35 เล่ม พระคัมภีร์ภาษาฉาน 39 เล่ม พระคัมภีร์ภาษาลาหู่ 37 เล่ม พระคัมภีร์เบญจบรรณภาษากะเหรี่ยงโปว์ 143 เล่ม

จากการพูดคุยกับตัวแทนจากทั้ง 7 ชนเผ่า ทำให้ทราบว่ายังมีพี่น้องชนเผ่าอีกจำนวนมากที่ยังต้องการพระวจนะของพระเจ้า โดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่ บางแห่งพระเจ้าโปรดนำให้มีคนรับเชื่อทั้งหมู่บ้าน พี่น้องเหล่านั้นยังขาดทั้งผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณและพระคัมภีร์ สมาคมฯ ยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไป ท่านที่ประสงค์จะถวายเพื่อโครงการนี้สามารถถวายทรัพย์ให้แก่สมาคมฯ โดยระบุเพื่อ โครงการ "พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า"