Get Adobe Flash player

คำขอบคุณผู้ถวายโครงการ "พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดประชาชน"

 ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำหนังสือขอบคุณมายังสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่ได้มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” จำนวน 914 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดประชาชนสังกัดสำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ

 

สมาคมฯ จึงขอส่งคำขอบคุณนี้ต่อผู้ถวายเพื่อโครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดประชาชน” ทุกท่าน มา ณ ที่นี้