Get Adobe Flash player

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 

สมาคมฯ ร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร

     ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย เดินทางไปร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ  สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  อุดรธานี  วันที 21 ธ.ค. 2017

 

 

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

คริสตสายสัมพันธ์

 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์