Get Adobe Flash player

สมาคมฯ ร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร

     ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย เดินทางไปร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ  สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  อุดรธานี  วันที 21 ธ.ค. 2017