Get Adobe Flash player

โครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดโรงเรียนด้อยโอกาส”

โครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดโรงเรียนด้อยโอกาส”
สมาคมพระคริสตธรรมไทย จัดทำโครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดโรงเรียนด้อยโอกาส” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าแก่เยาวชนไทยในพื้นที่ที่พระกิตติคุณเข้าถึงได้ยาก กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือโรงเรียนด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนพระวจนะ โดยสมาคมฯจะมอบ“พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” ซึ่งเป็นพระคัมภีร์เต็มเล่มทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ที่มีรูปภาพประกอบกว่า 600 ภาพที่สวยงามและดึงดูดความสนใจ เด็กนักเรียนสามารถอ่านเพื่อหาความรู้, ทำรายงาน และใช้อ้างอิงได้โดยตรง เป็นจำนวน 1 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ในจำนวนที่มากกว่า 50 คนสมาคมฯ แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ดังนี้

1. ระยะแรก สมาคมฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย คือ ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส จำนวน 30 โรงเรียน จากทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเหล่านั้นแทบจะไม่มีเด็กนักเรียนที่เป็นคริสเตียนเลย โดยอาจารย์บุณยโชติ บุณยเกียรติ ศิษยาภิบาลคริสตจักรปัตตานี และภรรยาได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ ในการคัดเลือกโรงเรียนและการประสานงานต่างๆ ขณะนี้ได้ระดมทุนครบ และจัดส่งพระคัมภีร์ไปแล้ว
2. ระยะที่สอง สมาคมฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย จำนวนประมาณ 150 โรงเรียน
3. หากโครงการข้างต้นได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี สมาคมฯ ก็จะดำเนินการในระยะถัดไปต่อไป โดยสำรวจความขาดแคลนร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภาคสนามอีกเป็นจำนวน 300 โรงเรียน
 ในโอกาสอันดีนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเสนอโครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดโรงเรียนด้อยโอกาส” แก่ท่านซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในพันธกิจของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา หากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเร้าใจท่านให้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ท่านสามารถสนับสนุนด้วยการถวายทรัพย์เพื่อซื้อ “พระคัมภีร์ฉบับครอบครัว” ซึ่งมีราคาขายที่เล่มละ 1,500 บาท ด้วยเงินจำนวนเพียง 1,000 บาท และสมาคมฯ จะสบทบเพิ่ม 500 บาท เงิน 1,000 บาทของท่านจะมีส่วนทำให้เยาวชนไทย 1 โรงเรียนซึ่งมีเด็กนักเรียนประมาณ 50 คนสามารถเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้า สมาคมฯ หวังใจว่าพระเจ้าจะทรงทำพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเด็กนักเรียนเหล่านั้นและนำพวกเขาเข้าสู่ความรอดในพระคริสต์  คลิกเพื่อถวาย