Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า

พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า
ท่านสามารถมีส่วนในการกระจา
ยพระวจนะร่วมกับเรา โปรดถวายเพื่อพันธกิจ “มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น”สมาคมพระคริสตธรรมไทยมีส่วนในการแปล ตีพิมพ์ และจําหน่ายพระคัมภีร์ภาษาถิ่นมาเป็นระยะเวลานาน เราทราบว่ามีพี่น้องชนเผ่าจํานวนมากต้องการมีพระคัมภีร์เป็นของตัวเอง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมาคมฯ จึงได้ระดมทุนเพื่อซื้อพระคัมภีร์นําไปมอบให้พี่น้องคริสตชนชนเผ่าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 7 ชนเผ่า 7 ภาษากําลังหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้า เมี่ยน (เย้า), ฉาน (ไทใหญ่) ลาหู่, ม้งขาว, กะเหรี่ยงสะกอ, อาข่า และกะเหรี่ยงโปว์ท่านเป็นผู้นั้นที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อตอบคําอธิษฐานของพวกเขาหรือเปล่า?ท่านสามารถแจ้งความจํานงผ่านใบถวายทรัพย์ (หน้า 33) หัวข้อ สนับสนุนพันธกิจ “มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น” สมาคมฯ จะจัดสรรทรัพย์ที่ท่านถวายเพื่อซื้อพระคัมภีร์ภาษาถิ่นทั้ง 7 นี้ในราคาพิเศษ และนําไปมอบแก่พี่น้องชนเผ่าที่ขาดแคลน“คําของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทําให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสําเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทํานั้นเสร็จสิ้น”อิสยาห์ 55:11

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์