Get Adobe Flash player

โครงการ หนูอยากอ่านพระคัมภีร์

โครงการหนูอยากอ่านพระคัมภีร์

พระวจนะของพระเจ้านั้นมีอานุภาพสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและนำพาจิตวิญญาณของพวกเขามาสู่ความรอดแต่ผู้คนอีกมากมายในประเทศไทยยังไม่มีโอกาสได้รู้จักและอ่านพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม
--- ปัจจุบันมีพันธกิจคริสเตียนจำนวนมากที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน ทั้งการประกาศข่าวประเสริฐ ฟูมฟักจิตวิญญาณ ช่วยเหลือเด็กยากไร้ กำพร้า เด็กมีปัญหา ไร้บ้าน เยาวชนที่กระทำความผิด ฯลฯ และการที่จะทำเช่นนั้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ เหล่านั้นจะต้องมีโอกาสฟัง อ่าน และเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งพระคัมภีร์เต็มเล่มที่เด็กสามารถอ่านได้ด้วยตัวเอง เข้าใจได้ง่าย และดึงดูดความสนใจยังมีน้อย อีกทั้งพันธกิจจำนวนมากต้องรับการถวายจากผู้สนับสนุน และยังต้องดิ้นรนหาทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินการ จึงไม่สามารถจัดหาพระคัมภีร์เพื่อให้เด็กอ่านและใช้สอนแก่เด็กเหล่านั้นได้

--- สมาคมพระคริสตธรรมไทย เล็งเห็นความสำคัญและความต้องการของพันธกิจต่างๆ เหล่านี้ จึงตัดสินใจที่จะผลิต “พระคัมภีร์สำหรับเด็ก” ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว และยังคงความทันสมัยและความสวยงามสำหรับปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ที่ผลิตให้เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระจายพระวจนะของพระเจ้าไปยังเยาวชนไทยจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้า สมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการ “หนูอยากอ่านพระคัมภีร์” เพื่อมอบ “พระคัมภีร์สำหรับเด็ก” ให้แก่หน่วยงานคริสเตียนที่ทำพันธกิจกับเด็กและเยาวชน สำหรับประกาศ, สอน และฟูมฟักจิตวิญญาณของเยาวชนผู้สนใจและรับเชื่อในพระเจ้า
--- “พระคัมภีร์สำหรับเด็ก” คัดสรรใจความสำคัญตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงให้อ่านง่ายและกระชับ สามารถจับใจความจากการอ่านได้เป็นอย่างดี ตัวอักษรใหญ่ พร้อมรูปภาพประกอบ พิมพ์สีสวยงามทั้งเล่ม ปกกระดาษแข็งทนทาน (ราคาจำหน่ายเล่มละ 500 บาท)
--- ท่านสามารถมีส่วนในพันธกิจ โดยการถวายทรัพย์ เพื่อซื้อ “พระคัมภีร์สำหรับเด็ก” เล่มละ 500 บาท หรือถวายตามกำลังของท่าน สมาคมฯ จะรวบรวมและจัดสรรนำไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม สอบถามเพิ่มเติม โทร: 09-3895-5257 คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มถวาย