Get Adobe Flash player

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

     เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2017 ทำให้ประชาชน รวมถึงพี่น้องคริสตชนและคริสตจักรต่างๆ เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก อุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และทำลายสุขภาพจิตของผู้คน แม้บางแห่งน้ำจะลดลงแล้ว แต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะฟื้นฟูจากความเสียหาย และยังมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนและน้ำท่วมซ้ำอีกในหลายพื้นที่

      สมาคมพระคริสตธรรมไทย ตระหนักถึงความต้องการเร่งด่วนของพี่น้องคริสตชนและคริสตจักรหลายแห่ง จึง ได้สอบถามไปยังคริสตจักรที่ถูกน้ำท่วม และคริสตจักรที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น พบว่าในหลายคริสตจักรพระคัมภีร์และหนังสือเพลงถูกน้ำซัดหายไป บางแห่งก็เปียกน้ำเสียหายจนใช้การไม่ได้ บ้านเรือนของสมาชิกจำนวนมากถูกน้ำท่วม สมาคมฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำพันธกิจเกี่ยวกับการกระจายพระวจนะของพระเจ้าจึงต้องการมีส่วนช่วยเหลือในการมอบพระคัมภีร์ให้แก่คริสตจักรและพี่น้องคริสตชนที่ประสบอุทกภัยเหล่านั้น เพราะนอกจากการช่วยเหลือทางกายภาพ การช่วยเหลือทางจิตใจและจิตวิญญาณก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากพระคัมภีร์แล้ว เราต้องการมอบหนังสือ‘การเยียวยาบาดแผลเจ็บปวดภายในจิตใจ’ ให้แก่พวกเขาด้วย เราเชื่อว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะช่วยฟื้นฟูจิตใจและนำความชื่นชมยินดีฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่พี่น้องคริสตชนผู้ประสบภัยเหล่านั้นได้

 สมาคมฯจึงขอความกรุณาท่านได้ประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่พี่น้องในคริสตจักรของท่านและถวายทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อพระคริสตธรรมคัมภีร์และหนังสือการเยียวยาบาดแผลภายในจิตใจ ท่านอาจใช้วิธีการเดินถุงถวายพิเศษ ตั้งพานถวาย หรือถวายตามกำลังของท่าน รายละเอียดของที่จะมอบมีดังต่อไปนี้

1.พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน ปกไวนิล ขนาดกลาง ราคาเล่มละ 675 บาท ท่านสามารถถวายในราคาเล่มละ 500 บาท สมาคมฯ สมทบเพิ่ม 175 บาท และจะมอบให้แก่คริสตจักรที่พระคัมภีร์ถูกน้ำท่วมเสียหาย

2.พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน รุ่นปลูกอนาคต ปกกระดาษ ขนาดกลาง ราคาเล่มละ 350 บาท ท่านสามารถถวายในราคาเล่มละ 250 บาท สมาคมฯ สมทบเพิ่ม 100 บาท และจะมอบให้แก่สมาชิกคริสตจักรที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมเพื่อใช้ส่วนตัว

3.หนังสือการเยียวยาบาดแผลเจ็บปวดภายในจิตใจ ราคาเล่มละ 80 บาท มอบให้แก่คริสตจักรเพื่อแจกให้แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย ซึ่งต้องการการปลอบประโลมและการเยียวยาจิตใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

        สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในการถวาย,การอธิษฐานเผื่อ และการประชาสัมพันธ์โครงการนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มถวายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

คริสตจักรและพี่น้องใน 12 จังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ยกตัวอย่างเช่น คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถูกมวลน้ำมหาศาลไหลท่วมกะทันหันในชั่วข้ามคืน ตัวอาคารคริสตจักร บ้านพักศิษยาภิบาลและบ้านสมาชิกทุกครัวเรือนได้รับความเสียหาย เหลือพระคัมภีร์เพียง 1 เล่ม  คริสตจักรชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ถูกน้ำท่วมมิดหลังคาโบสถ์ พระคัมภีร์และข้าวของถูกน้ำซัดไปหมด