Get Adobe Flash player

มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม ห้องสมุดประชาชน คือ ห้องสมุดที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยไม่มีการคิดค่าบริการ ประชาชนสามารถมาอ่านหนังสือ ค้นคว้า หรือยืมหนังสือกลับบ้านได้

พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวซึ่งเป็นพระคัมภีร์เต็มเล่มทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ที่มีรูปภาพประกอบกว่า 600 ภาพที่สวยงามและดึงดูดความสนใจ

ท่านสามารถสนับสนุนด้วยการถวายทรัพย์เพื่อซื้อ “พระคัมภีร์ฉบับครอบครัว”ซึ่งมีราคาขายที่เล่มละ 1,500 บาท ด้วยเงินจำนวน 750 บาท และสมาคมฯ จะสบทบเพิ่มอีก 750 บาท

สมาคมฯ จะทยอยส่งมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนเรียงลำดับดังนี้ คือ ห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง,ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด 76 แห่ง, ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 86 แห่ง และขยายต่อไปยังห้องสมุดประชาชนอำเภออีก 745 แห่ง รวมทั้งสิ้น 927 แห่ง (อ้างอิงจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.)

การถวายของท่านจะเป็นกำลังสำคัญต่อการประกาศข่าวประเสริฐต่อคนไทยจำนวนมาก และพระเจ้าจะทรงทำการผ่านพระวจนะของพระองค์เพื่อนำดวงวิญญาณอีกมากมายมาสู่ความรอดในพระองค์

(ถวายเพื่อ โครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดประชาชน” โปรดดูรายละเอียดในแบบตอบรับ)

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในการถวาย,การอธิษฐานเผื่อ และการประชาสัมพันธ์โครงการนี้