Get Adobe Flash player

พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า

พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า
ท่านสามารถมีส่วนในการกระจา
ยพระวจนะร่วมกับเรา โปรดถวายเพื่อพันธกิจ “มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น”สมาคมพระคริสตธรรมไทยมีส่วนในการแปล ตีพิมพ์ และจําหน่ายพระคัมภีร์ภาษาถิ่นมาเป็นระยะเวลานาน เราทราบว่ามีพี่น้องชนเผ่าจํานวนมากต้องการมีพระคัมภีร์เป็นของตัวเอง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมาคมฯ จึงได้ระดมทุนเพื่อซื้อพระคัมภีร์นําไปมอบให้พี่น้องคริสตชนชนเผ่าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 7 ชนเผ่า 7 ภาษากําลังหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้า เมี่ยน (เย้า), ฉาน (ไทใหญ่) ลาหู่, ม้งขาว, กะเหรี่ยงสะกอ, อาข่า และกะเหรี่ยงโปว์ท่านเป็นผู้นั้นที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อตอบคําอธิษฐานของพวกเขาหรือเปล่า?ท่านสามารถแจ้งความจํานงผ่านใบถวายทรัพย์ (หน้า 33) หัวข้อ สนับสนุนพันธกิจ “มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น” สมาคมฯ จะจัดสรรทรัพย์ที่ท่านถวายเพื่อซื้อพระคัมภีร์ภาษาถิ่นทั้ง 7 นี้ในราคาพิเศษ และนําไปมอบแก่พี่น้องชนเผ่าที่ขาดแคลน“คําของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทําให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสําเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทํานั้นเสร็จสิ้น”อิสยาห์ 55:11

ถวายทรัพย์เพื่อการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

ทำไมคริสเตียนหูดีจึงควรเรียนภาษามือ  ปัจจุบันคนหูหนวก (ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 250-300ล้านคน ในประเทศไทย จากรายงานผลการสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ พ.ศ. 2545ประชากรที่มีหูหนวกข้างเดียว มี 127,000 ราย และประชากรที่มีหูหนวกสองข้างมี 454,000ราย และจากข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติระบุว่าจำนวนของผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ระหว่าง1 พ.ย. 37 - 31 พ.ค. 55 มีจำนวน 196,272  คน สาเหตุที่ข้อมูลของคนหูหนวกมีตัวเลขที่แตกต่างกันนั้น เป็นไปได้ว่าลักษณะความพิการของการได้ยินนั้นสังเกตเห็นไม่ได้ง่ายนัก ระดับความพิการของคนหูหนวกก็อาจไม่เท่ากัน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนหูหนวกจึงยากมาก จากจำนวนคนหูหนวกทั่วโลก มีคนหูหนวกเพียง 2% ที่เป็นคริสเตียน ที่เหลืออีก 98%ไม่มีโอกาสรู้เรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หากไม่มีใครไปบอกเขาถึงเรื่องนี้ด้วยภาษาที่เข้าใจได้คือ ภาษามือนั่นเอง*

อ่านเพิ่มเติม: ถวายทรัพย์เพื่อการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

โครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดโรงเรียนด้อยโอกาส”

โครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดโรงเรียนด้อยโอกาส”
สมาคมพระคริสตธรรมไทย จัดทำโครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดโรงเรียนด้อยโอกาส” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าแก่เยาวชนไทยในพื้นที่ที่พระกิตติคุณเข้าถึงได้ยาก กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือโรงเรียนด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนพระวจนะ โดยสมาคมฯจะมอบ“พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” ซึ่งเป็นพระคัมภีร์เต็มเล่มทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ที่มีรูปภาพประกอบกว่า 600 ภาพที่สวยงามและดึงดูดความสนใจ เด็กนักเรียนสามารถอ่านเพื่อหาความรู้, ทำรายงาน และใช้อ้างอิงได้โดยตรง เป็นจำนวน 1 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ในจำนวนที่มากกว่า 50 คนสมาคมฯ แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดโรงเรียนด้อยโอกาส”